Aan de slag voor meer verpleegkundigen

Beter matchen

Betere keuze-informatie

Via het project YouChooz.nl is geïnvesteerd in uitgebreide informatie voor aankomende studenten met als doel een duurzame keuze voor een beroep of opleiding in de zorg. Die keuze-informatie kan mogelijk ook breder worden benut, bijvoorbeeld voor werkzoekenden, zij-instromers, herintreders en huidig personeel.

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding van 45+ers

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding in de regio. Daarnaast is via RegioPlus een landelijk dekkend regionaal netwerk ontwikkeld gericht op loopbaanbegeleiding.

Deze projecten worden verbreed naar werklozen, werkzoekenden, zij-instromers en herintreders. De focus blijft op de oudere medewerkers.

 

Een beter imago

Een goed imago van de zorg is van groot belang voor voldoende goed opgeleid personeel, of het nu om zij-instromers, herintreders of aankomende studenten gaat. Afgelopen jaren zijn initiatieven ondersteund, gericht op versterken van het imago van de sector. Initiatieven die ook bijdragen aan het imago als aantrekkelijke werkgever.

 

Gezamenlijke arbeidsmarktagenda

Meer opleiden, beter matchen en een beter imago zijn niet genoeg om de uitdaging van de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het vraagt ook om meer onconventionele instrumenten, die met sociale partners verder worden uitgewerkt tot een arbeidsmarktagenda, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:

  • We moeten beter zicht krijgen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de gevolgen van de veranderende zorgvraag. Daarbij is het belangrijk voor meer informatie op instellingsniveau te zorgen zodat een betere basis ontstaat voor strategisch personeelsbeleid. De uitkomsten moeten omgezet worden in concrete actie.
  • Mensen moeten langer, gezonder en blijer in de zorg werken en daarbij hun kennis en vaardigheden op peil houden om te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag. Permanent ontwikkelen, leren op de werkvloer en inter-professioneel leren zijn van groot belang en vragen om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen voor het personeelsbeleid en modern leiderschap.
  • Slim combineren van verschillende beroepen in samenwerkende teams en komen tot een goede personeelsmix. Daarbij optimaal gebruik maken van taakdifferentiatie en taakherschikking, zodat lager opgeleid personeel optimaal ingezet kan worden. Dit betekent ook maximaal gebruik maken van arbeidsbesparende technologie, e-health en andere (sociale) innovaties op het gebied van diagnostiek. Optimale inzet is ook aandacht voor de omvang (uren) van de arbeidscontracten.

Al deze instrumenten moeten onderdelen vormen van de gezamenlijke toekomstige arbeidsmarktagenda van sociale partners en overheid.