Alle veelverdieners onder de WNT (3)

Wetsvoorstel WNT3

Met de beoogde uitbreiding van de Wet Normering Topinkomens met de WNT3 moeten nu alle veelverdieners van semipublieke organisaties eraan geloven. Het wetsvoorstel WNT3 moet ervoor zorgen dat niemand met een salaris, dat uit belastinggeld of zorgpremies bestaat, meer dan een minister verdient. Voor 2017 is dat 181 duizend euro per jaar.

Ondanks het feit dat de Wet normering topinkomens al in 2013 is ingevoerd zit momenteel nog 14 procent van de topfunctionarissen naast directies boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014. Het gaat om 1224 leidinggevende en 109 toezichthoudende topfunctionarissen die nog in een overgangssituatie zitten. Bij vrijwel allemaal is het salaris van boven de 178 duizend vooralsnog dus geoorloofd.

Met de wet WNT3 wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers die niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie nog geen maximum geldt (ook voor personeel van de publieke omroep). Overigens blijft het mogelijk een uitzondering te maken.

Voor consultants, communicatieadviseurs, interim-managers, juristen en andere door de semi-overheid ingehuurde specialisten geldt de WNT3 alleen als zij binnen 18 maanden zes maanden of meer de functie van een topfunctionaris vervullen. Zo niet, dan is er geen limiet wat betreft hun beloning. Soms gaat het om enkele tonnen per persoon per jaar. (Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het Zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel.)

Als een salaris als gevolg van de WNT (hetzij 1, 2 of 3) verlaagd moet worden, geschiedt dit pas volledig 7 jaar na invoering van de WNT-verplichting. De eerste 4 jaren wordt het salaris nog niet verlaagd, daarna volgt verlaging in 3 gelijke stappen per jaar.