Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie (AI) houdt zich bezig met handhaving van de wetgeving op het brede terrein van de arbeidsbescherming (Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet Arbeid Vreemdelingen). Daarnaast onderzoekt de AI meldingen van ernstige arbeids-ongevallen en klachten van werknemers op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Speerpunten hierbij zijn het aanpakken van misstanden en het informeren van de minister van sociale zaken en de beleidsmakers over de aangetroffen situatie en de trends in de bedrijfstakken. Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie een aantal uitvoerende taken. Bij inspecties wordt gecontroleerd of werkgevers en werknemers zich aan de wettelijke voorschriften houden. Inspecties worden vooral verricht in bedrijfstakken waar misstanden worden verwacht. Daarnaast worden onderzoeken verricht na klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden en verplichte meldingen van ernstige arbeidsongevallen en het slopen van asbest.

Indien de Arbeidsinspectie tijdens de inspecties of onderzoeken overtredingen constateert, kan zij, afhankelijk van de ernst van de overtreding, de volgende maatregelen nemen:

  • het geven van een waarschuwing
  • het stellen van een eis tot naleving van de wet
  • het aanzeggen en opmaken van een boete(rapport)
  • het stilleggen van de werkzaamheden in geval van ernstig gevaar
  • het aanzeggen en opmaken van een proces verbaal (in gevallen van “recidive”, het overtreden van verbodsbepalingen of het niet naleven van een bevel tot stillegging van de werkzaamheden)

Klachten en tips zijn belangrijke signalen voor de Arbeidsinspectie. Een werknemer of een “derde” kan een klacht indienen als een bedrijf de wettelijke voorschriften op het terrein van de arbeidsbescherming niet naleeft en het voor de klager niet mogelijk blijkt de problemen in overleg met zijn werkgever op te lossen.