Arbeidsmarktagenda 2023

Op 12 juli 2017 ondertekenden CNV Zorg en Welzijn, FNV Zorg en Welzijn, BTN, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de MBO Raad en het ministerie van VWS en ActiZ de Arbeidsmarktagenda 2023. Een integrale arbeidsmarktagenda om het arbeidsmarktvraagstuk in de ouderenzorg aan te pakken.
Door hoge werkdruk, kleine contracten, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het een grote uitdaging om aan de zorgvraag van nu en in de toekomst te voldoen.
De kern waar de genoemde organisaties zich aan binden zijn: werkzekerheid, opleidingsinspanningen, landelijke en regionale samenwerking en een gezonde bedrijfsvoering en een juiste balans vinden. Deze afspraken brengen verplichtingen en afhankelijkheden met zich. Voor het welslagen voelen zij zich allemaal verantwoordelijk. Gezamenlijk en individueel, waarbij elk afzonderlijk een eigen rol vervult.

 

Afspraken

Voor het realiseren van een visie op de arbeidsmarkt maken de organisaties de volgende afspraken:


Werkgevers en vakbonden:

 • werken naar werkzekerheid zodat goed zorgpersoneel behouden blijft;
 • maken het werk aantrekkelijk;
 • organiseren het werk zodanig dat dit brede inzet bevordert;
 • bieden goede banen met een fatsoenlijk inkomen en een omvang die aansluit bij de wensen van het personeel, passend bij de bedrijfsvoering van elke organisatie;
 • werken samen om ongezonde concurrentie op de arbeidsmarkt te beteugelen;
 • bieden vanaf 2018 voldoende stage- en opleidingsplaatsen, inclusief bijbehorende begeleiding;
 • werken samen op basis van de kwaliteitskaders voor een hogere personele bezetting.


Onderwijsorganisaties:

 • werken aan voldoende (zij-)instroom in het mbo en hbo om de stage- en opleidingsplaatsen te vullen met bijbehorende begeleiding;
 • realiseren van trajecten op maat waarin werken en leren wordt gecombineerd, met aandacht voor opleidingen op mbo niveau 1 en 2


Ministerie van VWS:

 • stimuleert en faciliteert de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Het ministerie stelt van 2017 tot 2021 ten minste een extra impuls van € 72 miljoen met de bij Voorjaarsnota extra beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor het verbeteren van het werken in de zorg en scholing van nieuw personeel;
 • in de Voorjaarsnota staat dat er voor de periode 2017-2021 €145 miljoen beschikbaar is voor het opleiden en omscholen van extra mensen voor de verpleeghuiszorg.

 De organisaties samen:

 • stemmen onderwijs af op ontwikkelingen op de werkvloer en creëren een goed beeld voor studenten van de mogelijkheden in de zorgberoepen;
 • spannen zich maximaal in om met hun achterban deze bestuurlijke afspraken nader in plannen in te invullen. Deze zijn in het vierde kwartaal van 2017 beschikbaar;
 • brengen het imago rond het werk van de zorg en ondersteuning voor ouderen op een hoger peil door het ontwikkelen van een onderling afgestemde (arbeidsmarkt)campagne
 • stellen vast dat inspelen op de toekomst alleen kan, als wordt ingezet op betere sturingsinformatie, betere ketensamenwerking, nieuwe technologie, het beter matchen van vraag en aanbod en het aanboren van nieuwe potentiële zorgprofessionals;
 • aansluiting wordt gezocht bij lopende initiatieven en de behoefte aan kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning voor ouderen;
 • evalueren en bewaken periodiek de voortgang en realisatie van deze agenda en passen zo nodig de Inzet daarop aan.