AZW 2015 ontwikkeling arbeidsmarkt en consequenties

Het onderzoeksprogramma arbeidsmarkt zorg en welzijn (AZW) (zie ook artikel “Arbeid in Zorg en Welzijn”) heeft tot doel eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang (WJK). Zo komt er kennis over oplossingen die in de praktijk kunnen worden gebruikt voor de aanpak van knelpunten.

Eén van de onderdelen van het onderzoeksprogramma is het periodiek enquêteren van (minimaal) 1.000 werkgevers in de zorg. Deze enquêtes leveren informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is.
In dit artikel staan de resultaten van de werkgeversenquête die tot oktober 2014 is uitgevoerd en in april 2015 gepubliceerd, m.n. informatie over een aantal aspecten van het HRM-beleid, de knelpunten op het gebied van de personeelsvoorziening en de consequenties daarvan. In dit artikel beperken wij ons tot de resultaten rond de zorg(sectoren).

Verwacht tekort aan personeel

Ongeveer een derde van de respondenten (dat zijn dus werkgevers) in de zorg verwacht tot 2017 een tekort in bepaalde functies. Dit is het hoogst in de VVT (41,1%) en de GGZ (37,5%) het laagst in de gehandicaptenzorg (24,3%).
De werkgevers verwachten deze tekorten op te lossen door middel van om- en bij scholing en/of opscholing van eigen personeel en op een andere manier. Zoals samenwerken met andere organisaties (in de regio), werving en selectie (via vacatures en sollicitatieprocedu-res, inschakelen van wervingsbureaus, zelf aannemen en opleiden), inzetten van vrijwilligers en stagiaires, gebruik van flexibele schil (bijvoorbeeld zzp-pool, tijdelijke contracten, uitberei-ding van uren), goed werkgeverschap tonen en het niet opvullen van vacatures.
Veranderingen in kwalificatieniveau

Het algemene beeld is dat er meer vraag komt naar hoger gekwalificeerd personeel. Ruim een kwart van de respondenten verwacht een afname in de vraag aan lager gekwalificeerd personeel met MBO niveau 1 en niveau 2. De vraag naar hoger gekwalificeerd personeel zal naar verwachting toenemen. Zo zal de vraag naar MBO niveau 4 volgens 35% toenemen, de vraag naar MBO-plus niveau 28,3% en de vraag naar HBO niveau 44,1%.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de verschillende branches.
In de VVT is de verwachte afname in vraag naar personeel met MBO niveau 1 en niveau 2 het grootst (respectievelijk 46% en 45,6%). In de VVT is ook de verwachte toename in vraag naar hoger gekwalificeerd personeel het grootst en in de GGZ het laagst.