Begrippen agressie en geweld

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak kunnen in verschillende vormen voor komen en worden ingedeeld in verbaal geweld, non-verbaal geweld, (serieuze) bedreigingen en fysiek geweld.

  • Onder verbaal geweld vallen gedragingen als uitschelden, vernederen en discrimineren, maar ook het uitlokken van ruzie wordt hieronder geschaard.
  • Non-verbaal geweld omvat dezelfde gedragingen als verbaal geweld met een aantal toevoegingen als het hinderen / werken bemoeilijken, stalken, het bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen, dieren, of (vuur)wapens en bespugen.
  • Het (serieus) bedreigen beperkt zich niet alleen tot de werkgever en/of zijn werknemer maar ook tot mensen in hun kring, zoals familieleden. Bedreigen kan met woorden voorwerpen en/of wapens plaatsvinden.
  • Fysiek geweld is het gebruik van lichamelijk geweld door slaan, schoppen, stompen, pijn toebrengen door klemmen, bijten, prikken of het beschadigen en vernielen van goederen.

Beleidsinterventies
Het voorkomen van agressie en geweld
Hiermee wordt bedoeld het vooraf benutten van mogelijkheden om agressie en geweld tegen te gaan. Het is belangrijk deze (beleids)interventie al zo vroeg mogelijk bewust in te zetten. Werkgevers kunnen vooraf in hun eigen organisatie preventieve maatregelen nemen. Van werknemers mag worden verwacht dat zij de aangeboden training en scholing serieus volgen en onderhouden. Belangrijk is dat de manier waarop een klant bejegend wordt, kan bijdragen aan het voorkomen van agressie en geweld.

Het beperken van agressie en geweld en haar gevolgen
Werknemers moeten het vermogen hebben om de-escalerend te handelen nadat zij de eerste uitingen van agressie en/of geweld bespeuren. Duidelijke afspraken over inbreken op situaties, ordehandhaving of het in veiligheid brengen van anderen kunnen hierbij helpen. Zeker wanneer in teamverband wordt gewerkt is het van belang vooraf werkafspraken te maken. De werkgever moet de omstandigheden creëren om tijdens een voorval de gevolgen te beperken, bijv. het inschakelen van beveiliging of vluchtroutes.