Beleggingen

De spaarpot van het pensioenfonds Zorg en Welzijn heet pensioenvermogen. Dit geld is er immers maar voor één doel: om vroeger of later in de vorm van pensioen te worden uitgekeerd. Uiteraard wordt het pensioenvermogen belegd en wel zo dat de beleggingen zo goed mogelijk bijdragen aan de zekerstelling van het pensioen. De beleggingen moeten solide en betrouwbaar zijn, bovendien mag het risico niet te groot zijn en er moet een goed rendement worden verwacht. Zorg en Welzijn kijkt ook naar de maatschappelijke aanvaardbaarheid van een belegging en zal bijvoorbeeld niet beleggen in landen waar de mensenrechten worden geschonden.

Zorg en Welzijn zorgt voor een spreiding van het belegd vermogen – en daarmee het risico – over meerdere categorieën. De spreiding over diverse beleggingscategorieën biedt kansen om een hoog rendement te halen. De categorieën zijn:

  • vastrentende waarden, waartoe leningen aan de Staat, obligaties, herverzekeringen en hypotheken behoren.
  • zakelijke waarden, waaronder aandelen. Deze zijn internationaal gespreid. Er wordt belegd in private equity (aandelen in niet-beursgenoteerde bedrijven) en commodities (grondstoffen).
  • onroerend of vastgoed. Het gaat om deelnemingen in vastgoedmaatschappijen (die exploiteren onroerend goed als woningen, kantoren, bedrijfsruimten).

Pensioenfonds Zorg en Welzijn streeft naar een onderlinge verhouding tussen deze beleggingscategorieën, die op langere termijn een optimaal beleggingsresultaat opleveren met inachtneming van een veilige risicospreiding. Op basis van lange termijnverkenningen stelt het bestuur jaarlijks een zogeheten strategische ‘beleggingsmix’ op, d.w.z. een verdeling van de beleggingen over de beleggingscategorieën.

Het fonds boekte in 2012 een beleggingsresultaat van 13,4% (in 2011: 8,4%; 2010: 12,6%; 2009: 17,6%). Gerekend vanaf 1971 behaalde PGGM een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar.

De ontwikkeling van het beleggingsbeleid van pensioenfonds Zorg en Welzijn is af te lezen uit het volgende overzicht over de jaren 2009-2012.

Vermogen en beleggingen x € 1 miljoen

2009

2010

2011

2012

Beleggingen in miljoenen euro

86.075

99.508

110.688

129.608

Pensioenverplichtingen in miljoenen euro

80.174

96.216

115.451

128.770