Beroepscode I

AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak publiceerden in 2006 de volgende beroepscode:

Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening

 1. De verpleegkundige/verzorgende is verantwoordelijk voor haar eigen handelen, bejegening en gedrag.
 2. De verpleegkundige/verzorgende verleent zorg aan de zorgvrager, ongeacht zijn levensbeschouwing, waarden, normen, en gewoontes. Zij benadert de zorgvrager met respect.
 3. De verpleegkundige/verzorgende is verplicht om alles geheim te houden wat haar in vertrouwen is verteld. Zij begrijpt zonder woorden wanneer iets vertrouwelijk is.
 4. De verpleegkundige/verzorgende informeert de zorgvrager over zijn rechten en plichten. Daarbij houdt zij rekening met relevante wetgeving, maatschappelijke, culturele en beroepsmatige inzichten.
 5.  De verpleegkundige/verzorgende beschikt over de deskundigheid die nodig is voor een verantwoorde en adequate beroepsuitoefening en bewaakt, bevordert en onderhoudt haar deskundigheid.
 6. De verpleegkundige/verzorgende neemt initiatieven en ondersteunt activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van het beroep.

Toelichting

 • Nederland heeft een multiculturele samenleving. Verschillende groepen hebben hun eigen normen en waarden. Dit kan gevolgen hebben voor de zorgvraag.
 • De beroepscode bevat geheimhoudingsplicht. De verpleegkundige/verzorgende houdt informatie die zij tijdens haar werk krijgt, geheim voor derden die niet beroepsmatig betrokken zijn bij de zorgvrager.
 • De geheimhoudingsplicht kan de verpleegkundige/verzorgende voor een dilemma plaatsen, omdat het consequenties kan hebben voor de zorgverlening. Houdt de zorgvrager vol dat het vertrouwelijk is, dan zal de verpleegkundige/verzorgende de zorgvrager meedelen, dat vanwege de consequenties, zij dit beroepsmatig vertrouwelijk moet bespreken met belanghebbenden.
 • Er geldt een aangifteplicht als er een vermoeden voor een besmettelijke ziekte bestaat. In een dergelijke situatie wordt de geheimhoudingsplicht verbroken.
 • In situaties waarin de zorgvrager een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving is of wanneer de openbare orde wordt bedreigd, treedt de wet BOPZ in werking.