Beroepscompetentieprofielen in de VVT 2016

De beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor Verzorgende IG en MBO verpleegkundige in de VVT zijn in april 2016 herzien. Een eerdere versie was uit 2012.Door de herziening zijn de BCP’s up to date. Ze ondersteunen de deskundigheidsbevordering van de medewerkers en aansluiting op het onderwijs en werkveld. Er is aandacht voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid, het langer thuis blijven wonen, complexere zorg, en technologische ontwikkelingen.
Daarnaast is behoefte aan een duidelijke afbakening tussen werkzaamheden en competenties van Verzorgende IG in de VVT, Mbo-verpleegkundige in de VVT en Hbo-verpleeg-kundige, zodat het voor onderwijs en werkveld helder is wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze beroepen en opleidingen.

Verder is er behoefte aan het in kaart brengen van de overlap tussen de opleidingen Verzorgende IG, Mbo-verpleegkundige en Maatschappelijke zorg, omdat een combinatie van deze diploma’s meerwaarde heeft. Doordat agogische aspecten een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen is het van belang om na te gaan wat de consequenties daarvan zijn voor de opleidingen.
Tegen deze achtergrond hebben sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers) opdracht gegeven de beroepscompetentieprofielen te herzien en aan te passen aan de huidige en toekomstige situatie in de VVT. De profielen zijn inmiddels ook gelegitimeerd en worden aangeboden aan Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) met het verzoek de kwalificatiedossiers hierop aan te passen.
 
Nieuwe aspecten
De vernieuwde BCP’s beschrijven een aantal nieuwe aspecten van het werk, n.l.:

  • technologische ontwikkelingen
  • zelfredzaamheid

Technologische ontwikkelingen
Een duidelijke trend in het werk is de toepassing van e-health, hulpmiddelen bij zelfmanagement, zorg op afstand en andere technologische (iet) ontwikkelingen. Er zijn vernieuwingen die direct ingrijpen in het zorgproces, maar ook vernieuwingen die planning en verantwoording vergemakkelijken. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de competenties van verzorgenden en verplegenden.

Zelfredzaamheid
Veel van de inzet van de MBO-verpleegkundige en verzorgende is erop gericht om de cliënt zelfredzamer te maken en het informele netwerk te ondersteunen. In het beroepscompetentieprofiel wordt dit doel nu ook duidelijk vermeld en uitgewerkt.
Daarnaast wordt er meer gevraagd van geriatrische revalidatiezorg doordat men langer thuis blijft wonen en er vaker sprake is van comorbiditeit bij patiënten.
Bovendien krijgen zorgvragers te maken met de verschillende wetgeving en consequenties in bekostiging. Hierdoor moeten verzorgenden IG en verpleegkundigen meer dan voorheen goede voorlichting kunnen geven of tijdig andere professionals inschakelen.

 
Reikwijdte
Het beroepscompetentieprofiel Verzorgende IG en Mbo-verpleegkundige in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) zijn gemaakt voor de totale breedte van de beroepspraktijk, van toepassing op alle werkgebieden. Het omvat de beschrijving van het beroep en de competentiegebieden, inclusief competenties, kennis, vaardigheden en houding.
 
Het werkveld in de VVT is heel divers. De verzorgende IG en de Mbo-verpleegkundige hebben te maken met cliënten in een verpleeghyuis, revalidatievoorziening, verzorgingshuis, thuissituatie, kleinschalige woonvormen en/of woonzorgcombinaties, intramuraal en/of extramuraal. Afhankelijk van de setting zullen bepaalde onderdelen van de beschreven competenties in meerdere of mindere mate worden toegepast.
 
Beroepscompetentieprofiel en Beroepsprofiel
Wat is het verschil tussen beroepscompetentieprofiel en beroepsprofiel?

  • De beroepsprofielen (zie artikel “Bekwaamheid en situatie in het beroepsprofiel“) zijn in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld en worden beheerd door de beroepsvereniging V&VN. Zij zijn niet domeinspecifiek en bevatten de kern van het beroep over alle branches heen.
  • Beroepscompetentieprofielen zijn opgesteld door, en eigendom van sociale partners (werkgevers en werknemers) Deze zijn wel branchespecifiek en bevatten daarom veel gedetailleerdere informatie die specifiek zijn per branche. De beroepscompetentieprofielen zijn in de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) aangewezen als basisdocumenten voor de kwalificatiedossiers waarop het mbo-onderwijs is gebaseerd.