CAO UMC’s 2015

Werkingssfeer
Onder de CAO Universitair Medische Centra vallen alle acht UMC’s (voorheen academische ziekenhuizen.) Hierbij gaat het dus om:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC).
 • Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (VUmc).
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
 • Academisch Ziekenhuis Maastricht (MUMC+).
 • Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen.
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Voor alle acht instellingen is de CAO UMC’s rechtstreeks en automatisch van toepassing. Overigens is geen sprake van een ‘echte’ CAO, maar van een publiekrechtelijke regeling van de arbeidsvoorwaarden. Formeel heet de CAO dan ook “Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen” (RRAZ).
Er is formeel geen echte CAO, omdat zes van de acht UMC’s een publiekrechtelijke status hebben. Deze zes behoren tot de overheid, en het personeel van de instellingen is dus ambtenaar. Dit blijkt onder andere uit de ambtelijke aanstelling. Het VUMC en het UMC St Radboud hebben een privaatrechtelijke status en horen dus niet tot de overheid. Daar waar nodig zijn in het RRAZ voor hen afwijkende bepalingen opgenomen.

Aantal werknemers (opgave Azw)

   

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aantal werknemers
Aantal fte
Deeltijdfactor
Gemiddelde leeftijd
Aandeel vrouw

aantal 1x
aantal 1x
%
jaren
%

2.935
50.669
80,5
40
68,3

63.841
51.397
80,5
41,1
68,2

68.775
56.900

41,3
68,8

70.361
58.212

70.991
59.287

69.049
57.826


LOAZ

De werkgeversorganisatie NFU en de bonden overleggen in het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ).

Werkgeverspartij
Aan werkgeverszijde wordt de CAO ondertekend door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Werknemerspartijen Aan werknemerskant wordt het overleg formeel gevoerd door de centrales van overheidspersoneel. Deze centrales zijn verenigingen van bonden, die als ‘koepel’ met de overheid overleg voeren over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. De centrales zijn:

 • ACOP (Algemene Centrale van Overheidspersoneel), met FNV Zorg en Welzijn als aan-gesloten vakorganisatie.
 • CCOOP (Christelijke Centrale van Overheids en Onderwijspersoneel), met als aangeslo-ten vakorganisatie CNV Zorg en Welzijn.
 • CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid) met als aange-sloten organisatie: NU’91.
 • Het Ambtenarencentrum met als aangesloten organisatie: FBZ.
Ingaande 2015 zijn de volgende naamsveranderingen ingevoerd:

 • AbvaKabo FNV wordt FNV Zorg en Welzijn
 • CNV Publieke Zaak wordt CNV Zorg en Welzijn.

Het aantal leden vallend onder de CAO UMC’s bedroeg:

 • FNV Zorg en Welzijn: 5.711 leden per 1 januari 2015;
 • CNV Zorg en Welzijn: 863 leden per 1 januari 2015,
 • NU’91: 2.971 leden per 1 januari 2015,
 • FBZ: 7.455 leden per 1 januari 2015.

Zie ook artikel “UMC’s naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn“.

De bepalingen in deze CAO, gericht op (aankomend) en (semi-)medisch personeel, zijn niet opgenomen in dit overzicht.


Looptijd
De CAO loopt van 1 april 2015 tot 1 januari 2018.

Salaris

 • In april 2015 wordt een eenmalige bruto uitkering berekend van 0,8% van 12 maal het in die maand geldende salaris. Deze wordt uitgekeerd in augustus 2015 en is minimaal € 350,– bruto bij een fulltime dienstverband. Deze uitkering behoort niet tot het pensioen-gevend inkomen.
  Medewerkers met een min-max of nulurencontract ontvangen de uitkering naar evenredigheid van het gemiddelde deeltijdpercentage over de periode februari tot en met juli 2015.
 • Per 1 augustus 2015 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.
 • In januari 2016 wordt een eenmalige bruto uitkering uitbetaald van € 200,–, berekend op basis van een fulltime dienstverband.
  Deze uitkering behoort niet tot het pensioengevend inkomen.
  Medewerkers met een min-max of nulurencontract ontvangen de uitkering naar evenredigheid van het gemiddelde deeltijdpercentage over de periode juli 2015 tot en met december 2015.
 • Per 1 augustus 2016 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.
 • Per 1 augustus 2017 wordt een structurele loonsverhoging toegekend van 1% die doorwerkt in pensioen en uitkeringen.
 • De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2015 in de maand november uitbetaald en wordt berekend over de som van de salarissen in de eerste elf maanden van 2015.
 • In 2016 zal de eindejaarsuitkering in november worden berekend over de periode december 2015 tot en met november 2016.