CAO-VVT 2016-2018

Werkingssfeer
Onder de CAO VVT vallen de Verpleeg- en/of verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties
Aantal werkgevers
Het aantal verzorgings- en verpleeghuizen bedraagt ongeveer 1.700 gegroepeerd in ongeveer 650 rechtspersonen/werkgevers. Het aantal thuiszorginstellingen bedraagt ongeveer 110 (stand 2011).
Werkgeverspartijen
Aan werkgeverszijde wordt de CAO ondertekend door de werkgeversorganisatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorg ActiZ en de werkgeversorganisatie BTN.
Werknemerspartijen
Ingaande 2015 zijn de volgende naamsveranderingen ingevoerd:

 • AbvaKabo FNV wordt FNV Zorg en Welzijn
 • CNV Publieke Zaak wordt CNV Zorg en Welzijn
Ledentallen van de 4 werknemersorganisaties:
 • FNV Zorg en Welzijn: 48.911 leden per 1 januari 2016,
 • CNV Zorg en Welzijn: 11.489 leden per 1 januari 2016,
 • NU’91: 5.993 leden per 1 januari 2016,
 • FBZ: 3.858 leden per 1 januari 2016.

(Zie ook artikel “Ledentallen bonden“)

Aantal werknemers (opgave AZW)

  2013 2014 2015
Personen 444.780 443.920 370.251
in fte’s 246.570 246.550 247.006
 

Looptijd

1 april 2016 t/m 31 maart 2018
 
Salaris
 • Per 1 oktober 2016 worden de salarissen verhoogd met 0,65%.
 • Per 1 juli 2017 worden de salarissen verhoogd met 1%.
De eindejaarsuitkering (EJU) wordt in 3 stappen verhoogd tot een volwaardige 13e maand en wordt met ingang van 2017 uitbetaald in november.
De verhoging van de EJU geschiedt als volgt:
 • Per 1 januari 2017 verhoogt naar 7,0%.
 • Per 1 december 2017 verhoogt tot 7,4%.
 • Per 1 december 2019 verhoogt tot 8,33%.
Salarishulp huishouden
De bepaling in de CAO-VVT 2014-2016 waarbij onder voorwaarden een aparte salarisschaal voor hulpen bij het huishouden werd overeengekomen, wordt bevestigd. Een van de voorwaarden voor de uitvoering van dit CAO-artikel is de totstandkoming van een Amvb, waarin de kostprijsbepalende elementen concreet voor alle werkzaamheden in de Wmo zijn uitgewerkt conform de eisen in de CAO. De cao-afspraak geldt voor contracten tussen gemeenten en Wmo aanbieders (werkgevers) na inwerkingtreding van deze Amvb.
 
Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
 • Met ingang van 1 januari 2017 wordt ORT uitbetaald over zowel de wettelijke als de bovenwettelijke verlofuren, berekend over de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de opname van het verlof.
 • De werknemer, die van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 ORT genoot, krijgt een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden waarin een afkoopsom wordt overeengekomen ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2017.
 • Deze schikking bestaat uit 2 delen:
  • een uitkering ter compensatie van mogelijk gemiste ORT over het wettelijk verlof en
  • twee eenmalige uitkeringen ter compensatie van mogelijk gemiste ORT over het bovenwettelijk verlof en wettelijke rente.
 • Het eerste deel van de schikking wordt in 3 gelijke delen in de maanden februari van de jaren 2017, 2018 en 2019 uitbetaald.
 • Het tweede deel van de schikking, de twee eenmalige uitkeringen, worden uitbetaald in december 2016 en februari 2017.
 • Bij beëindiging van het dienstverband wordt het door de werknemer nog niet ontvangen resterende afkoopbedrag aan de werknemer uitgekeerd.

De werknemer die de individuele vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, heeft geen recht op de schikking. De levensloopbijdrage wordt per 1 januari 2017 afgeschaft.

De werknemers die geen ORT genieten of hebben genoten in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 ontvangen:
 • In december 2016 een eenmalige uitkering van 1,2% van 12 maal het voor de medewerker geldende maandsalaris van de maand december 2016.
 • In februari 2017 een eenmalige uitkering van 1,2% van 12 maal het voor de medewerker geldende maandsalaris van de maand februari 2017.
Verlof
Het verlof wordt verminderd met 21,6 uur per jaar met ingang van 1 januari 2017. Daarnaast wordt in de CAO een nieuw artikel opgenomen voor verlof bij bijzondere gebeurtenissen.
 
Pensioenaftopping
In december 2016 en december 2017 ontvangen de werknemers met een pensioengevend inkomen boven de aftoppingsgrens pensioen (in 2016 €101.519) een eenmalige uitkering over het jaar 2016 respectievelijk 2017 ter grootte van de werkgeversbijdrage in de pensioenafdracht (50%).
Regeldruk
Optreden naar de IGZ, ISW, zorgverzekeraars en VWS om minder regels en verantwoording af te dwingen. Verantwoording mag niet leiden tot administratieve belasting, die ten koste gaat van de zorg.
Onderzoek in welke mate er sprake is van interne regeldruk. Er worden concrete handreikingen en tools, waaronder schrapsessies, aangereikt.
De ondernemingsraad krijgt een actieve rol om hierover tot concrete afspraken te komen.