2016: Omslagjaar arbeidsmarkt Zorg

Het jaarlijkse integrerend rapport van het onderzoek Programma arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (zie gelijknamig artikel) noemt het jaar 2016 voor de Zorg een omslagjaar. Er is sprake van een groeiend aantal branches waar de werkgelegenheid weer toeneemt.

De krimp van de afgelopen jaren heeft geleid tot een groeiende uitstroom van medewerkers en met verdere vergrijzing.

De opleidingen voor beroepen op mbo-niveau, hbo-niveau en wetenschappelijk niveau kenden de laatste jaren een dalende instroom. De verwachting is dat de werkgelegenheid in de komende vijfjaren zal toenemen onder invloed van de beschikbare financiële middelen en dat daarmee in 2017 de grootste krimp in werkgelegenheid voorbij is.

Voor diverse opleidingsniveaus neemt het verschil tussen vraag en aanbod toe.

Op hbo-niveau ontstaan grotere tekorten en kleinere overschotten dan voor het mbo-4 niveau. Er ontstaan forse tekorten in het aantal hbo-verpleegkundigen, mede omdat de vraag sterk toeneemt.

De werkgelegenheid voor lager gekwalificeerd personeel lijkt meer en meer te verdwijnen. Veranderingen in de zorg maken dat er steeds meer accent ligt op zelfregie van de patiënt en de cliënt thuis, met inzet van het sociale netwerk en gebruik van technologie. Dat vraagt van medewerkers andere competenties, gericht op het aanleren van gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden. Veel werkgevers doen dan ook veel aan bijscholing. Werkgevers investeren ook veel in het opleiden voor hogere kwalificaties, want er is een meer complexe werkomgeving en een hogere werkdruk. Dit leidt tot de wens om meer personeel met hogere kwalificaties in te zetten.

Bijna een vijfde van de werkgevers constateert in 2016 te maken te hebben gehad met een afname van banen; 30% heeft te maken met moeilijk te vervullen vacatures. Een derde verwacht in 2017/18 tekorten.

Voor werkgevers is het belangrijkste knelpunt het aantrekken en behouden van personeel.

Zie en lees uit hetzelfde rapport van het AZW de volgende artikelen (volgt binnenkort):

  • Arbeidsmarkt GGZ en Gehandicaptenzorg 2017
  • Arbeidsmarkt ziekenhuizen en UMC’s 2017
  • Arbeidsmarkt Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 2017.

Deze artikelen geven per zorgsector meer uitvoeriger en specifieke informatie.