Hoge werkdruk voor werknemers in de zorg

In de gezondheids- (en welzijns)zorg werken bijna 1,2 miljoen werknemers:

  • 480 duizend in de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en huisartspraktijken.
  • In de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg 680 duizend mensen.

Het is een echte vrouwensector: 83 procent van de werknemers is een vrouw.

 
Jaarlijks wordt de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO uitgevoerd.
In 2015 zei ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg op deze enquête vaak heel veel werk te moeten verzetten. Verder zei 43 procent vaak erg snel te moeten werken en 35 procent moest vaak extra hard werken. Onder alle werknemers samen liggen deze percentages een stuk lager.
Werknemers in de gezondheidszorg ervaren een bovengemiddeld hoge werkdruk. Daarnaast geven zij aan dat ze minder ruimte hebben om hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Ook is de emotionele belasting er hoger dan gemiddeld in alle bedrijfstakken.
 
Weinig autonomie
Een hoge werkdruk kan tot lichamelijke of psychische klachten leiden en daarmee tot verzuim. Belangrijk hierbij is of men zelfstandig en naar eigen inzicht het werk kan inrichten. In de gezondheidszorg is de mate van autonomie betrekkelijk laag. Vooral het aandeel werknemers dat zelf het eigen werktempo kan bepalen, is met 46 procent een stuk kleiner dan bij alle werknemers samen (57 procent). Ook zeggen zij minder vaak zelf beslissingen te kunnen nemen en de volgorde van hun werkzaamheden te kunnen bepalen. In de ziekenhuizen en GGZ geldt dat nog sterker dan in de verzorgings-, verpleeghuizen en de Thuiszorg (VVT).
Steun van leidinggevenden en collega’s kan werknemers helpen om te gaan met de eisen die het werk stelt. Werknemers ervaren in de gezondheidszorg dit evenveel als gemiddeld in Nederland.
 
Emotioneel zwaar werk
Werk kan niet alleen veel vergen doordat er vaak heel snel, veel of hard gewerkt moet worden, maar ook omdat het emotioneel zwaar is.
In de gezondheidszorg is de emotionele belasting het hoogst van alle bedrijfstakken. Meer dan een kwart van de werknemers noemt het werk emotioneel veeleisend, ruim twee keer zo vaak als gemiddeld. Ook het aandeel dat spreekt van emotioneel moeilijke werksituaties is met 16 procent ruim twee keer zo groot. Deze percentages zijn in de ziekenhuizen en GGZ hoger dan in de VVT.