Personeelssamenstelling in kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Op 13 januari 2017 bood het Zorginstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan dat de wettelijke basis zal vormen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
De partijen in de verpleeghuiszorg zijn nu aan zet om daadwerkelijk invulling te geven. Het Zorginstituut zal de ontwikkelopdrachten op de wettelijke Meerjarenagenda plaatsen en regie van de invoering voeren.
Met de totstandkoming van dit kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten.
Het is een complex vraagstuk dat geen simpele oplossingen kent. Daarom biedt het kader ruimte om lokaal en contextgebonden invulling te geven aan de zorg en ondersteuning. Het kader noemt ook concrete vereisten voor en opdrachten aan de sector om de komende jaren verder te ontwikkelen.
 
Het kwaliteitskader bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken:
 
 1. Kwaliteit en veiligheid
  1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
  2. Wonen en welzijn
  3. Veiligheid
  4. Leren en verbeteren van kwaliteit
 2. Randvoorwaarden
  1. Leiderschap, governance en management
  2. Personeelssamenstelling
  3. Gebruik van hulpbronnen
  4. Gebruik van informatie
 3. Implementatie
  implementatie op hoofdlijnen
 
In verband met het belang voor werknemers publiceren wij een samenvatting van de randvoorwaarden: Personeelssamenstelling.
Dit onderdeel geeft in eerste instantie:

 • vereisten
 • opdrachten voor de sector.

Daarna volgen twee kaders en normen waarmee tussentijds gewerkt moet worden:

 • ontwikkeling van landelijk contextgebonden normen en
 • tijdelijke normen.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in 3 kaders voor voldoende en bekwaam personeel:

 • aandacht, aanwezigheid en toezicht
 • specifieke kennis, vaardigheden
 • reflectie, leren en ontwikkelen