Gevolgen werkdruk in de Gehandicaptenzorg

Om te achterhalen of en hoe de werkdruk binnen de gehandicaptenzorg wordt ervaren, is in de periode oktober – december 2016 door het Bureau Totta Research in opdracht van FNV-Zorg een onderzoek uitgevoerd onder 3310 werknemers binnen de gehandicaptenzorg.
De onderzoeksdoelstelling was:
“Welke rol speelt werkdruk bij medewerkers in de gehandicaptenzorg”?
Hierbij horen de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe ervaren medewerkers de werkdruk?
  • In hoeverre willen medewerkers doorwerken tot aan het pensioen?
  • Wat zou medewerkers kunnen helpen om tot aan het pensioen door te werken?

De resultaten van dit onderzoek vatten wij hier samen.

 
Resultaten

Belasting kwaliteit
In de gehandicaptenzorg vindt een derde van de werknemers de werkdruk te hoog of veel te hoog. De mentale belasting wordt door een kwart van de medewerkers als (veel) te hoog ervaren. In totaal vindt acht op de tien medewerkers dat de kwaliteit van de zorg in de organisatie onder druk staat en de hogere werkdruk is hiervoor de meest genoemde reden. Vooral de jongste medewerkers (tot en met 34 jaar) ervaren dit.

 
Verbale en fysieke agressie
Een kleine meerderheid van de medewerkers voelt zich meestal veilig op het werk. Degenen die zich (bijna) nooit veilig voelen, geven vooral aan dat dit komt door het gedrag en de agressie van cliënten. 61% van de medewerkers heeft namelijk steeds vaker te maken met verbale agressie, 42% heeft zelfs last van fysieke agressie. Slechts vier op de tien geeft aan dat de organisatie goed op treedt bij gevaarlijke of agressiesituaties.
 
Doorwerken tot pensioen
Ruim twee op de vijf medewerkers in de gehandicaptenzorg zou tot de pensioengerechtigde leeftijd willen blijven werken, maar slechts een op de vijf medewerkers denkt hier ook toe in staat te zijn. Minder lichamelijk zwaar werk zou kunnen helpen om dit wel te kunnen. Leidinggevenden zouden liever minder uren per week werken en uitvoerend medewerkers zien liever minder onregelmatige diensten. De overgrote meerderheid vindt dat oudere werknemers aangepaste voorwaarden moeten krijgen om hun werk goed vol te houden. Dat mag wel gecompenseerd worden met minder salaris.
 
Tijdelijke contracten nemen toe
Volgens bijna de helft van de werknemers is het aantal vaste contracten in het afgelopen jaar afgenomen, terwijl de tijdelijke contracten juist toenemen. Vooral medewerkers ouder dan 45 jaar zien vaak dat het aantal vaste contracten afneemt en medewerkers in een leidinggevende functie geven juist vaker aan dat het aantal vaste contracten toeneemt.
 
FNV-Zorg neemt de resultaten mee naar de onderhandelingen over de nieuwe CAO Gehandicaptenzorg.