Controle opleidingsinstituten OR’en

In juni 2013 werd de gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) van kracht. Het kabi-net wenste o.a. dat sociale partners vertegenwoordigd in de SER, een systeem van kwaliteitshandhaving en -bevordering voor scholing voor OR’en zouden ontwikkelen. Met certificering op vrijwillige basis wordt het gewenste scholingsniveau gewaarborgd, zonder dat daarmee de markt voor scholing en opleiding wordt ingeperkt of afgesloten.
 
In augustus 2013 werd door de SER de Stichting Certificering Opleidingen OR’en (SCOOR) opgericht met het doel het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen van ondernemingsraden door middel van certificering van opleidingsinstituten die trainingen en cursussen ver-zorgen.
De SCOOR heeft een certificeringsregeling opgesteld, met eisen aan de kwaliteitssystemen van OR-opleidingsinstituten. Alle opleidingsinstituten (ook eenmanszaken of gespecialiseer-de onderdelen van een onderneming) kunnen in aanmerking komen voor een certificaat. Deelname aan het certificeringssysteem geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 
Het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen doet SCOOR ook door:

  • certificering van opleidingsinstituten (verlenen, verlengen, opschorten of intrekken van certificaten);
  • het coördineren van het onafhankelijk auditbureau dat opleidingsinstituten beoordeelt;
  • het informeren van OR’en, ondernemers en (gecertificeerde) opleidingsinstituten over het belang van de certificering.
Het certificeren zelf gebeurt door een onafhankelijk auditbureau dat de opleidingsinstituten toetst aan de eisen van de Certificeringsregeling. Het bureau beoordeelt in hoeverre een opleidingsinstituut aan de eisen van bedrijfsvoering en medezeggenschapskennis voldoet.
Het bestuur van de Stichting neemt een besluit omtrent het verlenen van een certificaat, dat één of drie jaar van kracht blijft.
Er is een overgangsregeling, die geldt voor de 35 opleidingsinstituten die begin 2013 in het bezit waren van een geldige erkenning van het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO), die van kracht blijven tot de datum waarop de desbetreffende erkenning komt te vervallen.
De Stichting wordt gefinancierd uit bijdragen die de opleidingsinstituten moeten betalen voor de certificering.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting SCOOR bestaat uit acht leden en is als volgt samengesteld:

  • een onafhankelijk voorzitter, benoemd door de SER op advies van de Commissie Be-vordering Medezeggenschap (CBM);
  • twee leden benoemd door de centrale werkgeversorganisaties, vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid benoemd door de overheidswerkgevers vertegenwoordigd in het Verbond Sec-torwerkgevers Overheid (VSO);
  • drie leden benoemd door de centrale werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid benoemd door de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ).