Eed V en V

De oudste belofte voor verpleegkundigen is de ‘Nightingale Pledge’ of ‘De Belofte van Nightingale’. Deze belofte ontleent weliswaar zijn naam aan Florence Nightingale, maar is niet door haar opgesteld. De ‘Belofte van Nightingale’ is in 1893 opgesteld door een opleiding voor verpleegkundigen in de Verenigde Staten. De belofte bevat de punten waaraan een goede verpleegster zich, volgens de opvattingen van die tijd, zou moeten houden en luidt als volgt:

‘Ik beloof plechtig voor God en in tegenwoordigheid van deze vergadering dat ik rein zal leven en mijn beroep getrouw zal uitoefenen. Ik zal mij onthouden van alles wat verkeerd en schadelijk is en zal nooit bewust schadelijke geneesmiddelen nemen of toedienen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om mijn beroep hoog te houden en te verheffen en ik zal alle persoonlijke en familieaangelegenheden die mij in de uitoefening van mijn beroep bekend worden, geheim houden. Ik zal getrouwelijk trachten de arts in zijn beroep bij te staan en mijzelf geheel te wijden aan hen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd.’

Jarenlang hebben verpleegkundigen bij de afronding van hun opleiding deze belofte uitgesproken. Het diende als een markering van de toetreding tot het beroep. In de loop van de tijd verwaterde veelal het afleggen van de belofte. Op sommige opleidingen in de Verenigde Staten en elders gebeurt het nog wel; op andere echter niet (meer). De oorzaak is, dat de belofte van Nightingale ouderwets oogt met een verwijzing naar het leiden van een rein leven en een volledige onderschikking van de verpleegkundige aan de arts. In de Verenigde Staten is nu weer meer aandacht voor een belofte voor verpleegkundigen en worden er pogingen ondernomen om de ‘Belofte van Nightingale’ te actualiseren.