EVC Eigen Verworven Competenties

Competenties en kennis blijken uit diploma’s maar ook uit vaardigheden en beroepshouding. Met EVC wordt vastgesteld in hoeverre competenties – niet vastgelegd in diploma’s – voldoen aan bepaalde opleidingsstandaarden. Dat gebeurt via het beoordelen van competenties door een erkende onderwijsinstelling. Het resultaat is vaak dat kennis en ervaring wordt omgezet in mbo- of hbo-diploma’s of vrijstellingen voor opleidingen. EVC is ook een stimulans om competenties efficiënt en doelgericht te ontwikkelen.

EVC is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die op een hoger niveau functioneren dan hun laatst behaalde diploma. Ook is het geschikt voor mensen van wie talenten nog niet zijn erkend met een diploma. Voor alle medewerkers is EVC vooral een instrument voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Een EVC-traject eindigt meestal in een opleidingsplan, om competenties verder te ontwikkelen. Dankzij erkenning van competenties kan dit efficiënt en doelgericht.

Drie stappen
Een EVC-traject duurt gemiddeld drie maanden. Als uit een intake of quickscan is gebleken dat EVC nuttig is, volgen drie stappen van erkenning en ontwikkeling van competenties.

Stap één competenties herkennen en beoordelen
Competentie bestaat uit: kennis, vaardigheden en attitude. In stap één gaat het om het herkennen en beoordelen van competenties. Een erkende EVC-aanbieder (opleidingsinstituut) is verantwoordelijk voor het beoordelen en erkennen van competenties. Het instituut maakt daarbij gebruik van diverse instrumenten. Basis is het portfolio. Daarin worden ervaringen benoemd en wat er is geleerd (bv. als 0R-lid). Aangevuld met diploma’s en ‘bewijsmateriaal’ als getuigschriften en andere documenten waaruit competenties blijken. Naast het portfolio maakt beoordelaar gebruik van het beeld dat men van zichzelf heeft vergeleken met dat van collega’s en leidinggevenden. 360° feedback is een methodiek die EVC-deelnemers en hun beoordelaars inzicht geeft in hun functioneren. Het vergelijkt het beeld dat een deelnemer van zichzelf heeft met dat van meerdere personen als directe collega’s en leidinggevenden. Door de input van meerdere mensen ontstaat een betrouwbaar en genuanceerd beeld van het functioneren in de praktijksituatie.