FNV: Aanbeveling bezettingsnorm verpleeghuizen

In 2015 maakte de FNV-Zorg met de staatssecretaris van VWS een afspraak over het instellen van de zogenoemde ‘bezettingsnorm’ voor verpleeghuizen. De urgentie is hoog; al jaren is er sprake van onderbezetting. Het is de hoogste tijd dat een concrete norm voor personele bezetting in verpleeghuizen wordt ingevoerd.

Met een jaarlijks onderzoek onder werknemers in verpleeghuizen, heeft de FNV-Zorg de onderbezetting in de verpleeghuizen zichtbaar gemaakt.

Onderzoek naar de kwaliteit van zorg door FNV bracht duidelijk de slechte bezetting naar voren. Toen in november 2014 door 1 op de 3 werknemers werd aangegeven dat ze met te weinig collega’s op de groep staan, werd dit in 2015 al door 1 op de 2 werknemers aangegeven. Ook in de zomer van 2016 geeft 80% van de respondenten aan dat er een tekort is aan collega’s (zie artikelen Hoge druk voor werknemers in de zorgen Zorgbarometer 2016: werkdruk).

Onlangs publiceerde de Nationale Zorgautoriteit (NZa) het kwaliteitskader verpleeghuiszorg met voorlopige normen voor de personeelssamenstelling (zie artikel Personeelssamenstelling in kwaliteitskader verpleeghuiszorg).

Instellingen voldoen nog niet aan die voorlopige normen. Vanaf 1 maart 2017 zal de Inspectie Gezondheidszorg het volgen van deze voorlopige normen bij de instellingen controleren.

De “voorlopige normen” zijn nog onvoldoende concreet en afdwingbaar. In een nadere toelichting op de voorlopige normen onderstreept de NZa dit o.a. als volgt:

De landelijke vertaling van de tijdelijke normen moet niet leiden tot een eenduidige numerieke norm, die de ruimte voor de context beperkt en leren en verbeteren frustreert.

Pas na het verschijnen van de context-gebonden norm (eind 2018) zal duidelijk worden wat de impact ervan is op de personeelssamenstelling in de Nederlandse verpleeghuiszorg.

In eerste instantie kunnen de tijdelijke normen enig houvast bieden. Verpleeghuisorganisaties starten vanaf de huidige situatie en becijferingen zullen vooralsnog onzekerheden bevatten.

De kwaliteitsraad adviseert het Zorginstituut om de route van de sectorpartijen naar een contextgebonden norm intensief te begeleiden en om de opgedane kennis en ervaring tenminste elk kwartaal te delen.

Als tussenfase kunnen de “voorlopige normen” – hoewel onvoldoende – nuttig zijn. Het actueel opnemen in de CAO VVT om ze zo afdwingbaar te maken, moet zeker bestudeerd worden. Ook in een evt. CAO-fase zal een beter einddoel duidelijk moeten zijn. De FNV-Zorg heeft daartoe een stap gezet.