FNV: Aanbeveling bezettingsnorm verpleeghuizen

Aanbevelingen van FNV-Zorg

FNV-Zorg acht dus de “voorlopige richtlijnen” van de NZa te minimaal voor goede menselijke zorg. FNV-Zorg beveelt daarom aan om vanaf de ochtend- tot en met avonddienst met 2 zorgprofessionals te werken per groep van 8 bewoners en minimaal 1 per nacht. Wel moet er worden gekeken naar de samenstelling van de groep bewoners. Het is niet persé nodig om alleen verzorgenden en verpleegkundigen in te zetten. Juist de combinatie met helpenden of helpenden plus geeft een waardevolle aanvulling op de zorg. Maar ook een aanvulling met een welzijnsmedewerker of activiteitenbegeleider is waardevol. Iedere professional heeft een andere rol en inbreng in de kwaliteit van de zorg.

De FNV-Zorg komt zo tot de volgende aanbevelingen, waarbij twee criteria als uitgangspunt zijn genomen, n.l.:

Kwaliteit van zorg voor de bewoner: naast de basiszorg wordt ook het algehele welzijn van de bewoner verstaan. Voldoende aandacht en zingeving is een belangrijk element in kwalitatieve zorg.

Kwaliteit van werk: het verzorgend personeel meent dat de structurele onderbezetting ziekmakend is. Door de werkdruk zijn er onvoldoende rustmomenten en blijkt dat in de praktijk vervanging bij ziekte nauwelijks gerealiseerd wordt.

Dit heeft geleid tot onderstaande aanbevelingen:

Werk met ten minste 2 gekwalificeerde professionals op een groep van 8 personen per 8- uursdienst.

Afhankelijk van de samenstelling van de groep, en de begeleiding die ze nodig hebben, is dit bij voorkeur een combinatie van een helpende (plus) en een verzorgende, met gedurende het etmaal een verpleegkundige als achterwacht, mede vanwege calamiteiten. Centrale groepsactiviteiten over de diverse woongroepen heen zijn gewenst.

De helpende en verzorgende zijn vanaf de ochtend tot en met de avond aanwezig voor de zorgverlening. Als een verpleegkundige wordt ingezet op de groep en wordt weggeroepen voor een calamiteit op een andere groep, dan moet een professional voor de tijd van de calamiteit invallen, zodat de bezetting met 2 professionals behouden blijft.

Twee functies combineren tot één functie kan alleen als wordt voldaan aan de gevraagde kwalificaties.

’s Nachts moet altijd worden gewerkt met teams van minimaal 2 professionals zodat bij een calamiteit en bewoners met een zware zorgbehoefte direct ondersteuning geboden kan worden.

Afhankelijk van de samenstelling van de bewonersgroep kan het nachtteam worden ingezet voor twee groepen van 8 personen.

Een stagiaire, BOL-er of BBL-er mag uitsluitend boven de (norm)bezetting worden ingezet.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn alleen ondersteunend, zij mogen nooit verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg van bewoners.

Maak de verdeling van de financiële budgetten en daarmee samenhangende keuzes in personele inzet transparant; werkgevers moeten de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de personeelsbezetting inzichtelijk maken.

Het budget dat in de financiering is bedoeld voor zorg, behandeling en dagbesteding mag uitsluitend daarvoor worden gebruikt. Het mag niet worden gebruikt ter compensatie van een tekort op bijvoorbeeld verblijf of overhead.

Stel nieuwe zorgzwaarteprofielen op die overeenkomen met de praktijk. Actualiseer de zorgprofielen periodiek, zodat ze toekomstbestendig worden.