Gelaagd en Gefaseerd Toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tot taak toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgverlening in de langdurige zorg; in concreto verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), thuiszorginstellingen (TZ), instellingen voor langdurige psychiatrische zorg (GGZ) en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ). De inspectie bezocht zorginstellingen daartoe één keer in de twee tot vier jaar. De inspectie wil deze manier van toezicht echter veranderen. De vernieuwing bestaat uit een systeem “Gelaagd en Gefaseerd Toezicht”, waarbij er jaarlijks contact is tussen inspectie en zorginstellingen. Aan de hand van risico-indicatoren worden instellingen geselecteerd waarbij op grond van de geleverde informatie risico’s voor de gezondheidstoestand van de cliënten (of patiënt, bewoner etc.) gesignaleerd worden.

Onder een risico op onverantwoorde zorg wordt verstaan: de kans en de mate waarin een ongewenste verandering in de gezondheidstoestand en de kwaliteit van leven van de cliënten kan optreden die niet kan worden toegeschreven aan een onderliggende ziekte of aandoening. Het gaat om tekortkomingen in de zorgverlening, die kunnen leiden tot vermijdbare schade, ongemak of ontevredenheid bij de cliënt. Een risico-indicator is een meetbare uitkomst, proces of structuur van de zorg dat een aanwijzing geeft over een verhoogd risico voor de gezondheid en het welzijn van cliënten.

Het “Gelaagd en Gefaseerd Toezicht” bestaat uit drie fasen:

  • zorginstellingen leveren schriftelijke informatie aan de inspectie over risico-indicatoren,
  • gerichte toezichtbezoeken worden afgelegd om na te gaan in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van onverantwoorde zorg en om zonodig aanwijzingen te geven voor verbetering,
  • de inspectie gaat over tot interventie en opsporing indien instellingen niet verbeteren.