Het BIG-register

Het BIG-register registreert artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen met hun eventuele beperkingen in hun bevoegdheid. Alleen als men in het BIG-register is ingeschreven, is het toegestaan een door de Wet BIG beschermde titel te voeren en aanspraak te maken op de bevoegdheden, die daaraan verbonden zijn. Periodiek zal worden getoetst of de kennis en vaardigheden van de ingeschrevenen in het BIG-register nog voldoen aan het minimaal vereiste niveau.

Het BIG-register verstrekt informatie uit het register. De openbare informatie is te raadplegen op de website www.bigregistratie.nl. Door het intikken van een aantal persoonsgegevens is na te gaan of een bepaalde persoon is ingeschreven in het BIG-register en of er beperkingen in de bevoegdheid zijn. Iedere apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige of verpleegkundige die aan een wettelijk erkende opleiding afstudeert, ontvangt van de opleidingsinstelling het informatieblad Opleidingen & BIG-register. Hierin staat hoe de registratieprocedure verloopt. Ook bevat Opleidingen & BIG-register een antwoordkaart waarmee de afgestudeerde de registerprocedure in gang zet. Na ontvangst van de antwoordkaart stuurt het BIG-register het officiële inschrijfformulier toe. De beroepsbeoefenaar stuurt dat volledig ingevuld terug, samen met een gewaarmerkte kopie van het diploma en maakt het inschrijfgeld over.

Wie met een buitenlands diploma in de Nederlandse gezondheidszorg wil werken, moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid stelt. Het aantal beroepsbeoefenaren met een buitenlands diploma dat zich aanmeldt bij het BIG-register, neemt toe. De toename is het grootst bij de verpleegkundigen.