HRM-Convenant in de GGZ

Ook in de GGZ is marktwerking en schaalvergroting in volle gang. De gevolgen komen tot uitdrukking in regionale fusies, specialisatie en in marktverhoudingen tussen de instellingen. Door de veranderende rol van de GGZ en verslavingszorg verandert ook het werk van de werknemers, bovendien wordt de zorg geconfronteerd met vergrijzing van de werknemers. Onderzoek binnen GGZ-instellingen wees uit dat er grote behoefte is aan versterking van het HRM-(personeels)beleid. Organisaties van werkgevers en werknemers in de GGZ zijn daarom een HRM-convenant overeengekomen, om het HRM-beleid de komende vijf jaar gericht te versterken en te professionaliseren. In het convenant worden concrete kernthema’s benoemd die van belang zijn voor het strategisch HRM-beleid, zoals hoe creëert de instelling condities om werknemers in een sterk ver-anderende omgeving vitaal te houden? Organisaties van werkgevers en werknemers vinden een goed HRM-beleid onontbeerlijk. Het zorgt voor behoud en vergroting van de inzetbaarheid van werknemers, een goede werk-privé balans en professionaliteit. Daarnaast draagt een goed arbeidsklimaat bij aan verbetering van de motivatie en productiviteit van de werknemers en aan de vermindering van gezondheidsschade en ziekteverzuim.

De sociale partners hebben in het convenant afgesproken gedurende vijf jaar versterking van HRM-beleid te stimuleren op de volgende onderwerpen:

  • duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling van werknemers
  • tijdige instroom nieuwe werknemers
  • GGZ als goed en aantrekkelijk werkgever neerzetten
  • in een veranderende omgeving condities creëren voor vitale en veerkrachtige werknemers

Maatwerk
Omdat elke organisatie anders is, wordt het HRM-convenant via maatwerk op instellingsniveau vormgegeven.
Alle GGZ-instellingen en instellingen voor verslavingszorg ontwikkelen daarom een HRM-strategieplan, waarin zij in elk geval de onderwerpen opnemen die binnen de eigen instelling leiden tot tevredenheid en vitaliteit van de werknemer(s). De instellingen kiezen in overleg met de OR de voor hen relevante onderwerpen en hoe ze die willen realiseren. In 2013 evalueren sociale partners de realisatie van de doelen en effecten. De resultaten van deze evaluatie kunnen aanleiding zijn voor aangepaste afspraken. Als blijkt dat een deel van de GGZ-instellingen erg afwijkt van het gemiddelde, dan proberen sociale partners de oorzaak hiervan te achterhalen. Goede voorbeelden worden gedeeld met de andere instellingen.