Indexering 2012

Een belangrijk kenmerk van de pensioenregeling Zorg en Welzijn is dat de pensioenuitkeringen worden aangepast aan de loonontwikkeling in de sectoren Zorg en Welzijn. De loonontwikkeling werkt met terugwerkende kracht door in de pensioenen. Dit noemt men indexering van de pensioenen.

Vanaf 1969 tot en met 2008 heeft het fonds de pensioenrechten altijd volledig kunnen laten mee stijgen met de lonen. Hoewel Zorg en Welzijn er naar streeft om dit indexeringsbeleid voort te zetten, is er geen garantie dat deze indexering altijd (volledig) kan worden toe-gepast. De pensioenrechten worden niet automatisch altijd volledig aangepast (geïndexeerd) aan de loonontwikkeling in de Zorg en Welzijn. De financiële positie van het fonds moet dit wel toelaten.

De nieuwe Pensioenwet die per 1 januari 2007 is ingegaan, heeft geleid tot strengere indexatieregels. De financiële situatie van het pensioenfonds (uitgedrukt in een dekkings-graad) moet goed genoeg zijn om te mogen indexeren. Pensioenfondsen moeten een zogenaamd integraal beleid vaststellen. Het pensioenbeleid, het indexatiebeleid, het financieringbeleid en het beleggingsbeleid moeten één samen-hangend geheel vormen. Volgens de pensioenwet moet de pensioenuitvoerder het indexatiebeleid duidelijk vastleggen m.n. de samenhang met de dekkingsgraad Het bestuur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn hanteert daarom bij het beslissen over indexering een indexeringsstaffel. Met deze staffel is de hoogte van de indexering gekoppeld aan de hoogte van de dekkingsgraad.

De indexeringsstaffel betekent, dat bij een nominale dekkingsgraad:

  • lager dan 105% er geen indexatie volgt,
  • tussen de 105% en 130% er lineaire indexatie volgt,
  • boven de 130% er volledige indexatie volgt.

De dekkingsgraad is gestegen van 97% naar 101%, daarmee is de financiële positie van het fonds in 2012 verbeterd. Het fonds verkeert echter nog steeds in een dekkingstekort. Vanwege deze financiële positie heeft het pensioenfonds besloten om over 2012 geen indexering te geven (2011: 0%). De loonontwikkeling in de sector over 2012 bedroeg 1,67% (2011: 1,43%). Om terug te keren naar volledige indexering is herstel van de dekkingsgraad nodig. Conform de leidraad voor indexering is dat mogelijk bij een dekkingsgraad van 130% nominaal.

In het verleden heeft het pensioenfonds vaker minder geïndexeerd dan de loonontwikkeling in de sector vanwege de financiële positie. In 2011, 2012 en 2013 zelfs helemaal niet. Deze niet toegekende indexering uit het verleden (vanaf 2005) bedraagt cumulatief 11,30%. Gedurende de looptijd van het herstelplan (tot 2023) kan naar verwachting niet volledig worden geïndexeerd. Daarmee kan de indexeringsachterstand verder oplopen tot circa 18%.

In de periode 2008/2012 zijn de pensioenen als volgt verhoogd:

 

Indexering

Loonstijging

Prijsstijging

2012

0%

1,67%

2,0%

2011

0%

1,43%

2,3%

2010

0%

1,56%

1,3%

2009

+0,72% 

2,85%

1,2%

2008

0%

3,67%

2,5%