Investeren in verpleeghuizen noodzaak

Geld nodig

Er zijn grote verschillen per instelling in de besteding van geld. Sommige instellingen besteden een groter deel van het beschikbare budget aan directe zorgverlening. Hun personele inzet staat dichter bij de norm. Zij doen dit onder andere door een lager percentage overhead, het inzetten van verblijfskosten door een ander vastgoedbeleid.

Een voorlopige inschatting laat zien dat, wanneer er een groter deel van het budget naar de zorg gaat, er op termijn ca. 1,3 miljard nodig is om aan het kader te voldoen.

Hierbij is gekozen voor een interpretatie van het kwaliteitskader waarbij er overdag voortdurend twee professionele zorgverleners op de groep staan, zonder vervanging door vrijwilligers of mantelzorgers. Al deze uren zijn intensieve zorgmomenten en er is niet gekozen voor gebroken diensten.

Het per direct dichten van de kloof tussen de huidige bestaande en bovenstaande wenselijke situatie is niet mogelijk, omdat er niet voldoende personeel is en veranderingen (m.n. in de bedrijfsvoering) tijd kosten. Ook is nog niet goed aan te geven in welke mate deze verbeteringen bij alle instellingen kunnen worden behaald. Het kostenonderzoek dat de NZa uitvoert zal meer inzicht in de besteding van de gelden en de mogelijkheden voor aanpassingen in bedrijfsvoering moeten geven.

De NZa concludeert dat er extra geld nodig is om te voldoen aan het kwaliteitskader, maar dat er veel gewonnen kan worden met een slimmere bedrijfsvoering. De verpleeghuissector heeft al veel goede stappen gezet sinds de invoering van de zzp’s. Bij veel verpleeghuizen is bv. toenemende aandacht voor een goede bedrijfsvoering, maar er ligt een ontwikkelopdracht voor de sector, die tijd kost en waar rekening mee gehouden moet worden.

Reactie ActiZ

ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeghuizen, is blij met bevestiging door de NZa dat fors extra geld verpleeghuiszorg nodig is voor extra medewerkers. Dan kunnen er twee professionele zorgmedewerkers overdag en ’s avonds aanwezig zijn op een groep van 8 bewoners. Daarvoor zijn 70.000 extra medewerkers nodig. Grotere beschikbaarheid van medewerkers en optimaliseren van bedrijfsvoering gaan hand in hand.

De redenering van de NZa om de benodigde investering door verbeteren van efficiency terug te brengen naar 1,3 miljard euro vindt ActiZ te simpel. De 280.000 professionals in verpleeghuizen werken al heel productief. Uit een PWC-onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat een verhoging van de productiviteit mogelijk is van ongeveer 3 procent. De NZa rekent met een productiviteitsverhoging van 11 procent. Dan blijft er géén tijd over voor bijvoorbeeld roosteren, overdracht en werkoverleg. Het staat bovendien in schril contrast met het kwaliteitskader waarin leren en scholing voorop staat. In het PWC-rapport noemen zorgprofessionals als verbetermaatregelen, in volgorde van belangrijkheid: verminderen van regeldruk, verbeteren van werkprocessen en betere ICT-ondersteuning.

De verpleeghuizen hebben nu één van de laagste overheadpercentages van de hele publieke sector. Ze hebben de afgelopen jaren fors bezuinigd, er zijn managementlagen geschrapt en de werkdruk van medewerkers is ontzettend hoog. Er zijn extra medewerkers nodig en rust om aandacht te geven aan de bewoners. Door de hoge werkdruk keren goede medewerkers de branche de rug toe. De NZa rekent zich rijk door uit te gaan van een grote productiviteitsverbetering. De NZa onderschat bovendien de noodzaak van investeringen in goede huisvesting; die is immers ook heel belangrijk voor het welbevinden en de kwaliteit van leven van bewoners.

ActiZ ziet het als een grote uitdaging om 70.000 extra medewerkers te kunnen werven. Daarom werkt ActiZ met andere partijen samen aan een PersoneelsPact Ouderenzorg voor voldoende en goed opgeleid personeel voor de huidige en toekomstige ouderenzorg. Als de politiek 1,3 miljard euro investeert, blijft er ten opzichte van de genoemde 3,1 miljard euro investeringsruimte voor de ook zo noodzakelijke versterking van de wijkverpleging.