Kwaliteitseisen FWG-functiebeschrijvingen

Een functiebeschrijving voor FWG geeft een helder en volledig beeld van de functie. Voor die beschrijvingen zijn kwaliteitseisen vastgelegd, waarbij de volgende punten aan bod komen:

  • Actualiteit
  • Plaats in de organisatie
  • Kern van de functie
  • Taken/resultaten
  • Toelichting per FWG-gezichtspunt

Actualiteit
De functiebeschrijving moet actueel zijn. Per sector is voor de invoering van FWG een datum afgesproken. Bij herindeling van een functie moet tussen werkgever en werknemer een nieuwe datum vastgesteld worden. De functiebeschrijvingen gelden voor deze data.

Plaats in de organisatie
Functies staan niet op zichzelf maar hebben een relatie met andere functies in de organisatie. Ze moeten dus informatie bieden over kern of doel van de functie binnen de organisatie. Duidelijk moet zijn welke functie beschreven wordt en van wie leiding wordt ontvangen, wat voor leiding dat is, aan wie leiding wordt gegeven en met wie wordt samengewerkt.

Kern van de functie
Maatgevend zijn de actuele werkzaamheden die feitelijk verricht worden. Dus niet opvattingen binnen beroepsgroepen (beroepsprofielen) of wensen binnen de organisatie over de functie in de toekomst. Taken die in het verleden zijn verricht en nu niet meer tot de functie behoren, worden ook niet in de functiebeschrijving opgenomen. Een kenmerk van een functie is dat werkzaamheden in een bepaalde periode daadwerkelijk regelmatig en herkenbaar voorkomen. Eenmalige, incidentele en/of min of meer toevallig voorkomende werkzaamheden of werkomstandigheden worden daarom niet opgenomen in een functiebeschrijving.

Het beschrijven en waarderen van de functie moet los gezien worden van de persoon die de functie uitoefent. Een functie heeft zwaarte door het takenpakket waaruit het bestaat en de eisen die dit aan de functionaris stelt. Er wordt niet gekeken of de functionaris goed of minder goed aan de gestelde eisen voldoet; niet het functioneren, maar de functie wordt beschreven en gewaardeerd. Een functiebeschrijving bevat dus geen meningen, visies of wensen, maar uitsluitend controleerbare feiten en gegevens.

Taken en resultaten
Het aantal hoofdtaken/resultaten van een functie ligt in het algemeen tussen de drie en acht. Als het waarnemen van taken van andere functionarissen structureel en regelmatig in de functie voorkomt, kan dit tevens worden aangegeven. De hoofdtaken/resultaten dienen kort, helder en informatief beschreven te worden. De belangrijkste hoofdtaken of te bereiken resultaten moeten eerst genoemd worden. Deze taken/resultaten maken deel uit van de kernfunctie.