Kwaliteitsregister V&V

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden online kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het kwaliteitsregister is ingesteld en wordt onderhouden door beroepsvereniging V&VN.

Voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 en verzorgenden niveau 3 biedt het Kwaliteitsregister V&V de mogelijkheid een portfolio op te bouwen waarin de bewijzen van scholing kunnen worden bijgehouden. Het portfolio biedt de ruimte om de eigen deskundigheid en kennis bij te houden in het licht van competentieontwikkeling. En is daarnaast een handig instrument bij functionerings- en sollicitatiegesprekken.

De basis van het Kwaliteitsregister V&V is de professionele standaard, opgesteld door de beroepsgroep in samenwerking met patiëntenorganisaties, opleiders, werkgevers en zorgverzekeraars. Gezamenlijk hebben zij bepaald wat de verpleegkundige of verzorgende aan deskundigheidsbevorderende activiteiten moet doen, om goede kwaliteit te blijven bieden. Eén van die eisen is het vak bijhouden op de gebieden, die hun oorsprong vinden in het beroepsprofiel voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het gaat om activiteiten die gericht zijn op de zorgvrager, de organisatie en het beroep.

Ook accreditatie is een belangrijke peiler van het register. Er zijn punten te halen door het volgen van geaccrediteerde scholing. De aanbieders van deze scholing zijn door een onafhankelijke accreditatiecommissie beoordeeld en worden voortdurend steekproefsgewijs gecontroleerd. De accreditatiecommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen die de kwaliteit en het niveau van aanbieders van opleidingen, bijscholingen en congressen gericht op verpleegkundigen en verzorgenden beoordeelt. Na een positief oordeel wordt het aanbod van de desbetreffende aanbieder opgenomen in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) erkende in 2009 het Kwaliteitsregister V&V als professionele standaard voor de deskundigheidsborging van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens de IGZ geeft inschrijving in dit register meer garanties dat de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden op peil is en blijft. De IGZ zal bij bezoeken aan zorginstellingen stimuleren dat verpleegkundigen en verzorgenden zich inschrijven in het Kwaliteitsregister en dat hun werkgever hen daarvoor de nodige mogelijkheden verschaft.