Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid heeft hoge prioriteit voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, er zijn immers ongeveer 16.000 acute ziekenhuisopnames per jaar te vermijden. Met een onder-zoek naar de medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis combineert de inspectie de aandacht voor patiëntveiligheid met aandacht voor kwetsbare groepen. Omdat ouderen en gehandicapten steeds meer in kleinschalige voorzieningen in de wijk wonen, is samenwerking van zorginstellingen met plaatselijke huisartsen en apothekers steeds belangrijker.

Medicatieveiligheid staat of valt met de juiste gegevens over de cliënt en zijn medicatie (medicatieoverzicht). Zorginstellingen, huisartsen en apothekers moeten zorgen dat de medicatieoverdracht goed geregeld is en dat complete medicatiegegevens vastliggen in een medicatieoverzicht. Als vervolgens de apothekers medicatiedeellijsten produceren en de medicatie zoveel mogelijk in individuele doseerverpakking afleveren, kan de verpleging/verzorging op verantwoorde wijze de medicatie toedienen. Een jaarlijkse medicatiebeoordeling, voldoende deskundigheid, scholing en een medicatiebeleid vormen de voorwaarden voor medicatieveiligheid. De gevolgen van onvoldoende waarborgen van medicatieveiligheid worden vaak pas geconstateerd in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na acute opname.

In het rapport “Medicatieveiligheid voor de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende”, dat in september 2010 verscheen, beschrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de medicatieveiligheid. Een eerdere studie uit 2006 liet zien dat 5,6% van alle acute opnames in ziekenhuizen te maken heeft met geneesmiddelen. Hiervan is 46% potentieel vermijdbaar. Dit komt neer op 16.000 opnames per jaar die mogelijk te voorkomen waren. Een groot deel van deze risicofactoren komt voor bij de ouderen en gehandicapten die zorg krijgen in een instelling of thuis. Ook in een studie uit 2004 concludeerde de inspectie dat in de verpleeghuizen vooral de deskundigheidsbevordering van het personeel op het gebied van farmaceutische zorg nog te wensen overlaat en dat in de verzorgingshuizen de geneesmiddelenvoorziening niet voldoet.