Meldcode huiselijk geweld

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie moeten verplicht gaan werken met een meldcode als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook wordt het verplicht om de kennis over de meldcode te bevorderen. Bij elkaar gaat het om zo’n anderhalf miljoen professionals. Er is daartoe een wetsvoorstel voorbereid dat het verplichte gebruik van deze meldcode regelt. Het wetsvoorstel werd medio november 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer.
De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat een professional het beste kan doen bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional vanaf het eerste vermoeden tot de melding.

In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat huiselijk geweld en kindermishandeling op grote schaal voorkomt. Het gaat om een van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Dit wordt onderstreept door de cijfers dat naar schatting jaarlijks tussen de 200 000 en 230 000 personen in Nederland slachtoffer zijn van evident huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks afgerond 1 miljoen slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld. Er worden daarnaast naar schatting jaarlijks ruim 100 000 kinderen verwaarloosd of mishandeld. Om deze geweldsvormen zoveel mogelijk te voorkomen of in elk geval terug te dringen, is vroegsignalering ervan belangrijk.

Zorg professionals hebben, gezien hun rechtstreekse contacten met cliënten een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij zijn in staat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in een vroeg stadium op te vangen. Hoe eerder professionals geweld signaleren, hoe sneller hulp en ondersteuning geboden kan worden om het geweld te stoppen en indien nodig slachtoffers op te vangen.

Het opmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling en handelen, hoort bij beroepsmatig handelen van professionals. Dit blijkt in de praktijk echter niet altijd eenvoudig te zijn. Handelen wordt met dit wetsvoorstel bij de professional neergelegd. Het is daarom belangrijk dat zij goed toegerust zijn en gesteund worden door hun werkgever om eventueel te kunnen interveniëren in de levens van hun cliënten.