Minister over taakherschikking

Eind januari 2011 zond de (nieuwe) minister van VWS een brief aan de Tweede Kamer met haar “beleidsdoelstellingen” voor de zorg. Een overzicht van de vele intenties en plannen en opgaven van het kabinet Rutte in de zorg. Uit deze inventarisatie lichten wij het standpunt van de minister rond de taakherschikking.

De minister benadrukt dat, om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen, de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel een grote uitdaging is. Op dezelfde wijze blijven werken, maakt het zeker dat er arbeidsmarkttekorten zullen ontstaan die niet opgevuld kunnen worden. Het is volgens de minister daarom essentieel dat de zorgverleners blijven innoveren in nieuwe zorgconcepten en arbeidsbesparende technologieën. Dit betekent dat er voldoende gekwalificeerd personeel wordt opgeleid. Vanuit de beroepsgroepen zelf zijn er veel ideeën voor een efficiënte en effectieve inzet van beroepsbeoefenaren. De minister wil hierop aanhaken en logistieke verbeteringen en taakherschikking in de zorg bevorderen.
De minister vindt het belangrijk dat een verpleegkundig specialist bevoegd is om zelfstandig routinematige voorbehouden handelingen te indiceren en uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor meer, anders en korter opgeleide artsen (bijvoorbeeld spoedeisende hulpartsen), voor taken die nu nog alleen door medisch specialisten mogen worden uitgevoerd. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Bovendien vergroot taakherschikking de carrièremogelijkheden voor zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen en paramedici. Dit maakt het vak aantrekkelijker en verkleint de kans dat zorgpersoneel de zorg verlaat.

Om taakherschikking te bewerkstelligen, ligt er een voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bij de Kamer. Deze maakt het mogelijk bevoegdheden voor de zelfstandige indicatie voor voorbehouden handelingen toe te kennen aan andere, nieuwe, beroepen. In het verlengde daarvan kondigde de minister een algemene maatregel van bestuur aan voor de verpleegkundig specialist en physician assistant. In februari 2011 nam het kabinet inderdaad een 2-tal besluiten in deze zin en behandelde de Tweede Kamer een wijziging van de Geneesmiddelenwet (zie artikel Duidelijkheid verpleegkundige specialisten). Ook verkent de minister de mogelijkheid om de bekostiging van de zorg te laten aansluiten op nieuwe beroepen en bevoegdheden.