Monitor veilige publieke taak 2014

Eind 2014 verscheen een rapport onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar uitgevoerd door TNO over de stand van het programma “Veilige Publieke Taak” (zie ook “Programma Veilige Publiek Taak 2011 tot 2015“)

Een samenvatting van dit rapport volgt hierna.
 
Ruim een derde van de werknemers met een publieke taak heeft in 2013 te maken gehad met agressie en geweld door derden. In de meeste gevallen gaat het om intimidatie (1 op de 3 werknemers), gevolgd door lichamelijk geweld (1 op de 6 werknemers), seksuele intimidatie (1 op de 10 werknemers) en pesten (1 op de 10 werknemers).
 
In de periode van 2007 tot 2013 daalt het percentage werknemers dat te maken heeft gehad met agressie en geweld licht, dit geldt vooral voor pesten. Het aantal slachtoffers van intimidatie, lichamelijk geweld of seksuele intimidatie blijft in dezelfde periode nagenoeg gelijk.
 
Sectoren
In 2013 zijn er duidelijke verschillen tussen sectoren waar te nemen in het aantal slachtoffers van agressie en geweld. Dit komt het meest voor in de gezondheidszorg (GGZ, ziekenhuizen, ambulancedienst, gehandicaptenzorg, verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT)), bij ministeries, gemeenten en provincies en bij defensie komt agressie relatief weinig voor.
Lichamelijk geweld komt het meest voor in de gehandicaptenzorg en de ambulancedienst. De top-3 van subsectoren met de meeste slachtoffers van intimidatie wordt gevormd door de ambulancedienst, gevolgd door de GGZ en jeugdzorg. De sectoren waarin seksuele intimidatie het meest voor komt, zijn: GGZ en jeugdzorg.
 
Regio’s
In de periode 2010 tot 2013 ligt het aantal slachtoffers in de regio Haaglanden laag in vergelijking met het gemiddelde. In de regio Noord-Holland ligt het relatief hoog.
In 2013 komt seksuele intimidatie weer in de regio Haaglanden weinig voor in vergelijking met het gemiddelde en in Noord- en Oost-Gelderland juist relatief vaak.
In de regio IJsselland komt het relatief weinig voor in vergelijking met het gemiddelde en in de regio Zuid-Holland-Zuid relatief veel. In deze laatstgenoemde regio is sprake van een forse toename van het aantal slachtoffers van intimidatie in de periode 2010 tot 2013.
In 2013 komt lichamelijk geweld in vergelijking met het gemiddelde weinig voor in de regio Amsterdam en veel in Oost-Brabant. In Hollands-Midden daalt het aantal slachtoffers van lichamelijk geweld de laatste jaren.
 
Pesten komt in 2013 in vergelijking met het gemiddelde weinig voor in de regio’s Oost-Brabant en IJsselland en veel in Amsterdam, Noord-Holland en Rotterdam, vergeleken met het gemiddelde. In de regio Haaglanden is sprake van een daling van het aantal pestslachtoffers in de periode van 2010 tot 2013.
 
Conclusie
Ruim één op de drie werknemers met een publieke taak is in 2013 slachtoffer van agressie en geweld. Intimidatie komt veruit het meest voor. In de periode van 2007 tot 2013 daalt het aantal slachtoffers licht. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een daling van het aantal slachtoffers van pesten. Het aantal slachtoffers van lichamelijk geweld en (seksuele) intimidatie is in de periode van 2007 tot 2013 vrijwel gelijk gebleven.
In de gezondheidszorg komt agressie en geweld door derden relatief veel voor.
Bezien naar regio valt op dat de regio Haaglanden over de gehele periode 2010-2013 beschouwd relatief weinig slachtoffers kent van agressie en geweld en regio Noord-Holland relatief veel.
In de periode van 2010 tot 2013 zijn drie trends waar te nemen:

  • In de regio Zuid-Holland-Zuid neemt het aantal slachtoffers van intimidatie sterk toe.
  • In Hollands-Midden daalt juist het aantal slachtoffers van lichamelijk geweld.
  • In de regio Haaglanden is het aantal slachtoffers van pesten afgenomen.
Samengevat zijn de conclusies over het beleid tegen agressie en geweld als volgt:

  • Bijna twee derde van de slachtoffers van agressie en geweld geeft aan dat de organisatie voldoende maatregelen treft.
  • Een kwart van slachtoffers wenst aanvullende maatregelen tegen agressie en geweld.
  • Het aantal maatregelen tegen agressie en geweld lijkt toe te nemen.
  • De aandacht voor veiligheid in organisaties neemt toe, volgens zowel slachtoffers als niet-slachtoffers.
  • In Noord-Nederland is de behoefte aan maatregelen tegen agressie relatief klein en in Noord-Holland, Rotterdam en Zuidwest-Nederland is deze relatief groot
  • In de regio’s Amsterdam en Haaglanden zien we relatief veel aandacht voor veiligheid en in de regio’s Gelderland en Twente relatief weinig.
  • De aandacht voor veiligheid neemt in de regio’s Amsterdam, Noord-Nederland en Twente tussen 2011 en 2013 toe.