NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt de marktmeester in de gezondheidszorg. Dit staat in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG), die per 1 januari 2006 van kracht is geworden. De wet gaat over het toezicht en de spelregels voor meer gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg.

De NZa neemt de taken over van het College tarieven gezondheidszorg (CTG) en van het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ). Zij gaan op in de NZa. De overheid blijft de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg garanderen. De NZa bewaakt, samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, deze doelstellingen. De Inspectie let daarbij op de kwaliteit van de zorg.

De NZa houdt in de gaten dat het introduceren van meer marktprikkels goed verloopt en dat de verzekeraars de Zorgverzekeringswet en de AWBZ goed uitvoeren.

De NZa moet ook opkomen voor de belangen van de patiënten en verzekerden. Consumenten moeten de beste zorgaanbieder en verzekeraar kunnen kiezen. Daarvoor is goed te vergelijken informatie nodig. De NZa kan daarover regels stellen aan zorgaanbieders en verzekeraars.

De NZa stelt de prijzen voor zorg vast in situaties waar die nog niet aan de onderhandelingen tussen aanbieders en verzekeraars kunnen worden overgelaten.