Onderzoek kwaliteit en kwantiteit OR-scholing

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) werd in juli 2013 gewijzigd en daarmee het scholingsstelsel voor OR-leden. De bijdrageregeling voor scholing kwam ook te vervallen, het recht op scholing van OR-leden op kosten van de werkgever werd echter versterkt (zie ook artikel “Richtbedragen OR-scholing“).
Vraag is nu: welke gevolgen heeft deze wetswijziging gehad voor de scholing??
 
Om meer inzicht in de feitelijke gevolgen van de wijziging te krijgen heeft de commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER onderzoek laten doen om inzicht te krijgen in de scholingsbehoefte van OR-en. Het onderzoek verscheen in oktober 2016.
De vragen van dit onderzoek vallen in drie delen uiteen:

  • Wat is de kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit van de scholing van OR-leden en zijn deze toereikend?
  • Hoe hebben kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit zich ontwikkeld ten opzichte van de situatie van vóór 2013 en wat is de invloed van die wijziging?
  • Wat is de toekomstige behoefte aan scholing van OR-leden en welke veranderingen doen zich voor?

De bevindingen n.a.v. deze onderzoeksvragen vatten wij hier samen.

 
 
Kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit
 
Kwantiteit
Een flink deel (met name van de grotere OR-en) gaat elk jaar in zijn geheel op cursus. Dit loopt op van minder dan een derde bij de kleinere OR-en (tot hooguit 99 werknemers) naar ruim twee derde bij de grotere OR-en (200 en meer werknemers).
In de periode 2014-2015 is driekwart van de OR-en op maatwerkscholing geweest.
 
Circa de helft van de OR-en heeft gebruik gemaakt van open inschrijvingscursussen. De belangrijksten zijn open inschrijvingscursussen voor beginnende OR-leden (een derde), voor het trainen van bepaalde overlegvaardigheden en voor scholing in bepaalde beleidsthema’s. Het gebruik van dit type cursus loopt op van 8 procent bij de kleinste OR-en (10-49 werknemers) naar 45 procent bij de grootste (1.000 of meer werknemers).
Ongeveer 1 op de 5 OR-en heeft in de jaren 2014-2015 geen gebruik gemaakt van maatwerkscholing en ook niet van open inschrijvingscursussen.
Van alle OR-en benut ongeveer een kwart hun scholingsrechten volledig. Bij grote OR-en benut nauwelijks meer dan een derde deel hun scholingsrechten uitputtend.
 
Kwaliteit
De OR-en oordelen vrijwel allemaal positief over de kwaliteit van de maatwerkscholing. Bijna alle geïnterviewde OR-en (92%) zijn van mening dat de trainer een (ruim) voldoende bijdrage heeft geleverd aan de leerdoelen van hun OR. Ook vinden zij dat de trainer hun OR voldoende of zelfs ruim voldoende tot nieuwe inzichten wist te brengen.
 
Effectiviteit
Praktisch alle OR-en (96%) zijn van mening dat zij profijt hebben van scholing. Zij geven aan dat zij beter als team zijn gaan functioneren en meestal melden zij ook dat hun overlegvaardigheden zijn verbeterd. Ook vinden veel OR-en dat zij door de scholing beter thuis geraakt zijn op relevante beleidsterreinen, dit gaat vaker op voor personeelsbeleid dan voor financieel-economisch of strategisch-commercieel beleid. Dit oordeel geldt ook voor bestuurders.