Onderzoek scholingsplannen ziekenhuizen

In de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 werd afgesproken te onderzoeken hoe scholingsplannen worden opgesteld en uitgevoerd, en de middelen daarvoor zijn ingezet. CAOP Research heeft dit onderzoek gedaan, wat ook informatie moest opleveren over welk type scholing de scholingsmiddelen worden ingezet en over faciliteitenregelingen voor scholing in de ziekenhuizen.

Er werden de volgende onderzoeksvragen gesteld:

  • Worden er jaarlijks scholingsplannen opgesteld?
  • Wordt jaarlijks een scholingsbudget vastgesteld en wat is de hoogte daarvan?
  • Wat voor soort scholing wordt uitgevoerd in de instellingen (functiegerichte, beroepsgerichte en/of op employability gerichte scholingen).
  • Is het volgen van scholing onderdeel van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende?
  • Wordt er gebruik gemaakt van loopbaanadvies? (In de cao is afgesproken dat medewerkers eens in de vijf jaar recht hebben op een individueel loopbaanadvies.)

Conclusies
De conclusies uit het onderzoek zijn als volgt.

1 Worden er jaarlijks scholingsplannen opgesteld?
Bij de meerderheid van de ziekenhuizen wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld, in de meeste gevallen niet in overleg tussen OR en bestuurder. De onbekendheid met de Cao-verplichting over afspraken tussen bestuurder en OR is hiervoor de meest genoemde reden.

2 Wordt jaarlijks een scholingsbudget vastgesteld en wat is de hoogte daarvan?
De meerderheid geeft aan dat er jaarlijks een scholingsbudget wordt vastgesteld, waarbij de OR meestal niet is betrokken. Het is doorgaans niet bekend dat dit een cao-afspraak is. Meer dan de helft HRM-medewerkers en OR-leden weten wat de hoogte is van het scholingsbudget, soms als exact bedrag, soms als percentage van de loonsom. Bijna 90% weet ook dat er een faciliteitenregeling voor het volgen van scholing is.
Ruim een derde van het personeel is hiervan niet op de hoogte; zij hadden wel kennis van de faciliteitenregeling.

3 Wat voor soort scholing wordt uitgevoerd in de instellingen?
Functiegerichte, beroepsgerichte en employability gerichte scholing zijn vormen van scholing. In de praktijk gaat het om functie- en beroepsgerichte scholing; scholing gericht op employability komt zelden voor. Door personeel wordt in de meeste gevallen E-learning gevolgd die duidelijk de voorkeur heeft. Het volgen van scholing wordt vaak door de instelling verplicht gesteld. Bovendien is het volgen van een opleiding vanuit de beroepsgroep of beroepsvereniging verplicht.

4 Is het volgen van scholing onderdeel van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende?
Het bespreken van scholing gebeurt bijna in alle gevallen tijdens het jaarplangesprek. Het gesprek over de scholing of nog te volgen scholing vindt tussentijds minder vaak plaats.

5 Wordt er gebruik gemaakt van loopbaanadvies?
Volgens HRM-medewerkers en OR-leden wordt er weinig of geen gebruik gemaakt van individueel loopbaanadvies, doordat er te weinig bekendheid is met deze cao-afspraak. Driekwart van het personeel is inderdaad niet bekend met de randvoorwaarden voor het loopbaanadvies.