Ontwikkelingen Verpleging/verzorging en Thuiszorg 2016

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn brengt ontwikkelingen in kaart in de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de sector Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Het beoogt te voorzien in betrouwbare informatie over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de zorg (zie ook artikel “Arbeid in Zorg en Welzijn“).
Regelmatig wordt in het kader van het programma een integrerend rapport en/of een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt Zorg en WJK uitgevoerd. Meer een verkenning van mogelijke ontwikkelingen dan een prognose. Het doel is grote discrepanties tussen vraag en aanbod van personeelscategorieën op te sporen.
In februari 2016 verscheen een integrerend rapport “Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015”. Op basis van dit rapport publiceren wij op deze website het artikel “Ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg 2016“.
Per zorgsector zijn ook de volgende 3 artikelen op dit rapport gebaseerd:

Dit artikel gaat over Verpleging/verzorging en Thuiszorg.
(Zie ook artikel “Toekomstverkenning 2014-2019 verpleging/verzorging en Thuiszorg”)

 
Ontwikkelingen

 • Ter ondersteuning van de verbetering van de arbeidsmarkt voor de huishoudelijke zorg en begeleiding heeft het kabinet 190 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vanaf 2017 worden structureel middelen beschikbaar gesteld vanuit onder meer niet-bestede middelen van het sectorplan zorg.
 • Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Technologische ontwikkelingen (e-health) leiden tot nieuwe mogelijkheden voor zorg op afstand.
 • Het stimuleren van het gebruik van hulpmiddelen (bijvoorbeeld bewegingssensoren, domotica, robots) kan leiden tot minder arbeidsinzet. ICT-toepassingen rond cliëntinformatie helpen om efficiënter te werken.
 • De Transitiecommissie Sociaal Domein heeft de code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuiszorgondersteuning opgesteld dat een kader biedt aan gemeenten en aanbieders voor het maken van afspraken over ondersteuning van zorg in natura binnen de Wmo.
 • Er zal een AMvB worden opgesteld met nadere regels ter ondersteuning van een zorgvuldig inkoopproces en een actieve eigen rol van de gemeenteraad.
 • Wonen en zorg zijn gescheiden. Daardoor sluiten veel verzorgingshuizen. In de periode tot 2018 wordt een afname van de intramurale capaciteit verwacht van gemiddeld 13,5%.
 • Cliënten verblijven steeds korter intramuraal. In plaats daarvan neemt de vraag naar thuiszorg toe. In de thuiszorg wordt minder vaak alleen verpleging ingezet.
 • De aanspraak Wijkverpleging gaat naar de Zvw. De wijkverpleegkundige wordt gepositioneerd naast de huisarts. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de indicatiestelling.
 • Wijkverpleegkundigen zijn onderdeel van of hebben contact met sociale wijkteams.
 • Volgens het Normenkader is de wijkverpleegkundige een bachelor- of masteropgeleide verpleegkundige.
 • Begeleiding, dagbesteding en het beschermd wonen zijn overgeheveld naar de Wmo.