Organen Specialismen Verpleegkunde

Verpleegkundig specialisten nemen vaak taken over van artsen; zij vervullen een voortrekkersrol in de innovatie van het beroep en de zorg, onderbouwd door onderzoek en door implementatie van onderzoeksresultaten. Zij leveren een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en de kwaliteit van de zorg. Op 1 februari 2007 is de “Regeling inzake instelling van specialismen volgend op het basisberoep Verpleegkundige” in werking getreden.

Op basis van deze Regeling heeft V&VN ingesteld een:

  • College Specialismen Verpleegkunde,
  • Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde,
  • Adviescommissie Bezwaar RSV.

Het bestuur van V&VN benoemt de leden en adviseurs van deze organen.

Het College Specialismen Verpleegkunde
is belast met het aanwijzen van specialismen; het omschrijven van de regelgeving voor de opleiding tot specialist, voor de registratie en herregistratie van specialisten; en het omschrijven van de eisen voor erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders.

De Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde
s verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de registratie van specialisten en de erkenning van opleiders en opleidings- en praktijkinstellingen.

De Adviescommissie bezwaar RSV
is verantwoordelijk voor het behandelen van en adviseren over bezwaren tegen beslissingen van de registratiecommissie.

De drie organen werken onafhankelijk van V&VN, maar moeten zich houden aan de regeling. Ieder ontwerpbesluit moet het college voor advies aan het bestuur van V&VN voorleggen. Het college beslist zelfstandig of het advies van het bestuur wordt overgenomen. Daarna gaat het besluit nogmaals naar het V&VN-bestuur. Vervolgens legt het college het besluit met het laatste advies van V&VN ter instemming voor aan de minister van VWS. Alleen met zijn instemming en vermelding daarvan in de Staatscourant, kan een collegebesluit in werking treden. Het college heeft inmiddels vijf specialismen benoemd (zie artikel 5.16. in dit jaarboek).

Terwijl het college vooral regelgeving maakt, voert de registratiecommissie deze regelgeving uit. Dit gebeurt in de vorm van individuele besluiten over specialisten, opleiders en opleidingsinstellingen. Daarnaast heeft de registratiecommissie tot taak toezicht te houden op de naleving van collegebesluiten door opleiders en opleidingsinstellingen. Beide taken voert de registratiecommissie onafhankelijk uit.