Premieheffing

Het pensioenfonds bestuur stelt de hoogte van de premies vast. Voor 2010 zijn de volgende totaalpremies door het fonds bestuur vastgesteld (dus zonder verdeling over werkgever/werknemer):

Ouderdomspensioenpremie (OP-premie) en Flex
De feitelijke premie voor het pensioenpakket (ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen, premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid en Flex- (pensioen) bedroeg in 2010 23,1% van het salaris minus de franchise van € 10.482. (in 2009: 22,5%). De premie wordt voor 2011 verhoogd met 0,3 procentpunt tot 23,4% over het salaris minus franchise. De premieverhoging is bedoeld om de dekkingsgraad te verbeteren en om gemiste indexering in het verleden te herstellen.

AP-premie (arbeidsongeschiktheidspensioen voorheen invaliditeitspensioen)
De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioenpakket was in 2010 0,5% van het salaris minus de AP-franchise voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor de jongere werknemers geldt een leeftijdsafhankelijke franchise. De pensioenpremie, die werknemers en werkgevers samen betalen gaat in 2012 omhoog met 0,4%.

Premieverdeling werkgever/werknemer
De premieverdeling tussen werknemers en werkgevers wordt per sector in de CAO bepaald. Per CAO zijn voor zover bekend de volgende afspraken gemaakt over de bijdragen van respectievelijk de werkgever en de werknemer.