Richtbedragen OR-scholing

De SER stelt jaarlijks de richtbedragen vast, die een indicatie geven van wat redelijke kosten per dagdeel zijn voor scholing en vorming van OR-en.
Het is dus geen wettelijke norm, maar een richtsnoer om houvast te geven aan ondernemer en OR over te volgen scholing en de daaruit voortvloeiende kosten. De richtbedragen worden berekend op basis van de tarieven die in de praktijk worden gehanteerd door opleidingsinstituten (zie ook artikel “Controle opleidingsinstituten OR-en”).

De SER heeft de volgende richtbedragen (ex. BTW) voor OR-cursussen voor 2018 vastgesteld.

  • Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1000 euro per dagdeel per OR (was in 2015: 940 euro; in 2016: 1.015 euro; in 2017: 995 euro).
  • Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 165 euro per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2015: 185 euro; in 2016: 160 euro; in 2017: 170 euro).

Wat is het verschil tussen deze cursussen?

  • Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR.
  • Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

De SER geeft geen richtbedrag voor de kosten van de accommodatie bv. hotel of vormingscentrum voor maatwerkcursussen voor de hele OR, omdat deze kosten sterk uiteen kunnen lopen. Ze zijn afhankelijk van de te kiezen locatie.

Recht op scholing
OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig oordelen. Het aantal dagen wordt door de ondernemer en OR in gezamenlijk overleg vastgesteld. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing van OR-leden te betalen.