Salariëring zorgbestuurders (BBZ)

Traditioneel bestaan er twee adviesregelingen voor de beloning van bestuurders (directies) in de zorg, respectievelijk samengesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) in 2003 en door de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) in 2002 als aangepaste versie van eerder verschenen versies. Begin 2007 hebben de besturen van deze verenigingen besloten om tot één gezamenlijke regeling te komen onder de naam “Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ)”. In september 2007 verscheen het vierde rapport van de commissie Dijkstal Normeren en Waarderen over de beloning van topbestuurders in de semipublieke sector. De uitgangspunten van dit rapport zijn gebruikt bij het opstellen van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg.

BBZ
De BBZ is op 1 september 2009 van kracht geworden en geldt voor de (interim)bestuurder(s), (voorzitters en leden van Raden van Bestuur) van gepremieerde en gesubsidieerde zorginstellingen. De regeling geldt ook voor bestuurders met bestaande contracten, waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met verworven rechten.

De regeling is een totaal pakket bestaande uit een functiezwaarte systematiek, salarisschalen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, procedurevoorstellen waaronder een reglement van de landelijke toetsingscommissie, een voorbeeld competentieregeling voor de bestuurder en een model arbeidsovereenkomst. De BBZ is, in tegenstelling tot de vroegere regelingen geen adviesregeling en kent geen afwijkingen. Hij komt in de plaats van de twee adviesregelingen van NVTZ en NVZD.

Raden van Toezicht kunnen – als werkgever – binnen de maximale norm van de BBZ afwegingen maken. Zij hebben de plicht om in het jaardocument verantwoording daarover af te leggen en de beloning van de bestuurder(s) te publiceren. Voor de primaire arbeidsvoorwaarden regelt de BBZ het totaal jaarsalaris, bestaande uit 12 maandsalarissen of 13 periodesalarissen, het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Eventuele toeslagen of gratificaties, vaste en variabele delen van het salaris (voor zover overeengekomen), bonussen of andere variabele bestanddelen vallen geheel binnen het totaal jaarsalaris. Voor de secundaire arbeidsvoorwaarden regelt de BBZ de pensioenvoorziening, de arbeidsongeschiktheidvoorziening, de vergoedingen van onkosten en kosten van vervoer en de vertrekregeling. De beloning van interim-bestuurders wordt in de BBZ aan regels en plafonds gebonden.