SCP-oordeel over zorgpersoneel

Het aantal ouderen dat in een verzorgings- of verpleeghuis woont, neemt al jaren af, terwijl het totaal aantal ouderen aanzienlijk toeneemt. Ouderen blijven dus steeds langer zelfstandig wonen. Ongeveer 6% van de 65-plussers woont in een instelling. De mensen die uiteindelijk naar een instelling verhuizen, zijn vaak ouder dan negentig jaar. Het feit dat steeds minder mensen naar een instelling verhuizen, betekent dat de groep die dat wél doet steeds hulpbehoevender is.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een aantal keren onderzoek gedaan naar de kenmerken en de leefsituatie van ouderen in instellingen. In deze rapportage zijn die gegevens in de tijd vergeleken en is nagegaan in hoeverre de ouderen in instellingen in 2000 verschillen van die van 2008. Hierbij is vooral gekeken naar demografische kenmerken, de gezondheid en het zorggebruik. Uit die vergelijking blijkt dat de lichamelijke gezondheid van ouderen in instellingen in 2008 slechter is dan in 2000: de instellingsbewoners uit 2008 hebben vaker een chronische ziekte of een ernstige lichamelijke beperking.

Van het laatste SCP-onderzoek – dat in oktober 2011 verscheen – geven wij hier een samenvatting van de bevindingen inzake de kwaliteit van de zorg, m.n. het oordeel over verzorgenden en verpleegkundigen.

Kwaliteit van zorg
Over de kwaliteit van zorg zijn veel gegevens beschikbaar. Sinds 2007 leveren verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) jaarlijks zorginhoudelijke en cliëntgebonden informatie over de zorgkwaliteit aan het ministerie van VWS. Instellingen zijn verplicht om iedere twee jaar gegevens te verzamelen met behulp van de zogenoemde CQ-index (Consumer Quaiity Index) waarmee de kwaliteit van zorg vanuit pa-tiëntenperspectief in kaart wordt gebracht. Het is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten van ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg. Instellingen zijn verplicht iedere twee jaar zo’n cliëntenonderzoek naar de tevredenheid van zorg te doen.

De volgende oordelen van de bewoners betreffen het personeel.