Taakherschikking in de zorg succesvol

Per 1 januari 2012 werd een nieuw artikel 36a van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en twee Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvBs) van kracht. Zo ontstond een wettelijke basis voor het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) om aangewezen voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren.
Met deze wettelijke basis wordt beoogd het zelfstandig functioneren van VSen en PAs mogelijk te maken. De bevoegdheidsgrenzen worden bepaald door de opleiding, de eigen bekwaamheid en het deskundigheidsgebied. Daarnaast geldt de bevoegdheid voor handelingen van een beperkte complexiteit, die veelvuldig voorkomen en waarvan de risico’s zijn te overzien. De handelingen dienen te worden uitgevoerd volgens geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen. Samenwerkingsafspraken dienen per individuele werksituatie te worden vastgelegd.
De regeling voor de VS en de PA op grond van de wetswijziging is een tijdelijk experiment en wordt geëvalueerd.
De voorbehouden handelingen die in de AMvBs zijn opgenomen, zijn katheterisaties, electieve cardioversies/defibrillaties, endoscopieën, heelkundige handelingen, injecties, puncties en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. De PA heeft een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid voor alle genoemde voorbehouden handelingen, voor de VS is de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid specialisme afhankelijk. (zie ook “Verpleegkundig specialisten” en “Duidelijkheid verpleegkundig specialisten“.)
 
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil door middel van een wetenschappelijk onderzoek antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • In hoeverre is het doelmatig en effectief om een wettelijke zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan VSen en PAs over het uitvoeren van voorbehouden handelingen,.
  • Indien er sprake is van effectiviteit en doelmatigheid, voor welke voorbehouden handelingen geldt dit?
  • De onderzoeksvragen richten zich dus nadrukkelijk op het bepalen van effectiviteit en doelmatigheid van de wetswijziging en niet op taakherschikking in zijn algemeenheid.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

 
Van conclusies en aanbevelingen geven wij een samenvatting.