Tuchtrecht ook voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht. Toch weet de helft van de verpleegkundigen niet wat dit voor hen betekent, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL.
Verpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht, net als 7 andere beroepsgroepen, zoals verpleegkundig specialisten, artsen, tandartsen, apothekers.
Toch blijkt kennis van het tuchtrecht nog lang geen gemeengoed onder verpleegkundigen. Slechts vier van de tien verpleegkundigen geven aan goed of zeer goed thuis te zijn in het tuchtrecht.
De helft echter kent het tuchtrecht slecht of matig; 46% geeft aan nog nooit iets te hebben gelezen of gehoord over tuchtrechtzaken en –beslissingen.
Slechts 3% van de verpleegkundigen is ooit als klager, beklaagde of getuigedeskundige werkelijk met het tuchtrecht in aanraking gekomen.
6% geeft aan dat hun werkgever tuchtrechtzaken actief onder de aandacht brengt.
De helft van de verpleegkundigen (54%) heeft wel eens kennis genomen van een tuchtrechtzaak of –beslissing. Meestal uit een vaktijdschrift.
Volgens driekwart van de verpleegkundigen draagt het tuchtrecht bij aan het voorkomen van disfunctioneren.

Doel tuchtrecht
Het tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te toetsen. Als een cliënt van mening is dat er tijdens een behandeling iets is misgegaan, kan deze daarover een klacht indienen bij een tuchtcollege.
De tuchtregels staan in de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG). Er kan geklaagd worden over de acht beroepsgroepen, die genoemd worden in deze wet (zie ook artikel Wet BIG).