Twee voorbereidende studies

In het kader van het project V&V 2020 kreeg het onderzoekbureau NIVEL opdracht voor twee studies. De resultaten van de NIVEL-studies zijn gebruikt bij de ontwikkeling van de beroepsprofielen.
De twee studies gaan over de volgende onderwerpen:

  • Internationale vergelijking,
  • Vraag- en aanbodontwikkelingen.

Internationale vergelijking
In opdracht van V&V 2020 deed het NIVEL onderzoek naar de situatie in een aantal landen, dat met dezelfde problematiek kampt: een vergrijzende bevolking, een toenemend complexe zorgvraag en de uitdaging om goede zorg betaalbaar te houden. Er is daarom een onderzoek uitgevoerd naar de rollen van verpleegkundige en verzorgende beroepen in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
De voornaamste bevindingen zijn:

  • Definities van verplegen verschillen van land tot land, verzorging wordt meestal als onderdeel van verpleging beschouwd.
  • De ‘nursing workforce’ kan onderscheiden worden in drie categorieën: basisverpleegkundigen, meer gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegondersteunende krachten.
  • Er zijn meerdere opleidingswegen en -niveaus die leiden tot de functie van (basis)verpleegkundige. Meestal betreft het een variant op mbo- en een variant op hbo-niveau.
  • Er is een grote diversiteit, en hiermee gepaard gaand ook onduidelijkheid, aan namen, functies, titels, opleidingen en reguleringen van de nursing workforce.
  • Er is een tendens om verpleegkundigen in de toekomst alleen nog op hbo-niveau op te leiden.
  • Voorbehouden handelingen zijn te onderscheiden in handelingen die van medici naar verpleegkundigen worden gedelegeerd en in handelingen die van verpleegkundigen naar niet-verpleegkundigen worden gedelegeerd, leder land heeft hierin een geheel eigen weg gevonden om dit reguleren/reglementeren.

(Zie een uitvoerige samenvatting van dit NIVEL-onderzoek in artikel: V&V internationaal bezien.)