Vergelijking top- en laagste salaris

AbvaKabo FNV heeft in een congresresolutie als beleidsuitgangspunt geformuleerd dat het hoogste salaris binnen een zorginstelling maximaal 10 maal zo hoog mag zijn als het laagste salaris. Deze vergelijkings”factor 10″ kan als volgt worden weergegeven:

Vast salaris topbestuurder / Vast salaris laagst betaalde medewerker = maximaal 10.

AbvaKabo FNV heeft aan Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV gevraagd te analyseren hoe de gewenste norm “Factor 10” zich verhoudt tot de realiteit bij grote zorginstellingen. In het rapport, n.a.v. dit verzoek, dat in november 2011 verscheen, is de verhouding tussen het inkomen van de voorzitter van de Raad van Bestuur en het laagste inkomen binnen de instelling over 2010 in kaart gebracht.
In de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg BBZ (zie artikel Salariëring Zorgbestuurders BBZ) is bepaald dat een voorzitter van het bestuur maximaal € 190.000,- mag verdienen; alleen als de functie aantoonbaar zwaarder is dan gemiddeld geldt een maximum van € 247.000,-. In het rapport is de beloning van topbestuurders aan de BBZ getoetst.

Uitgangspunten
Uitgangspunten in het onderzoek voor de berekening van Factor 10 zijn:

 • Uitgegaan wordt van de totale beloning van de topbestuurder; dus naast het vaste loon: variabele beloning (bonussen), bijdrage van de werkgever aan sociale lasten, onkostenvergoedingen en werkgeverslasten voor opbouw van pensioen.
 • De peildatum is 31 december 2010; d.w.z. de beloning van de voorzitter van de Raad van Bestuur voor het jaar 2010. Deze is gerelateerd aan de CAO-Ionen van medewerkers op 31 december 2010.
 • Als gedurende het jaar een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is benoemd, zijn de inkomensbestanddelen 31 december 2010 geëxtrapoleerd naar een heel jaar.
 • Er wordt uitgegaan van de beloning van een vakvolwassen medewerker van 23 jaar of ouder in de laagste toegepaste loonschaal in de CAO.
 • Opgenomen is het maximum, de hoogste trede van de loonschaal.
 • Het CAO-loon is verhoogd met vakantiegeld (8%), en – indien van toepassing – andere vaste beloningselementen als (vaste) eindejaarsuitkering.

Bij de 14 onderzochte instellingen worden drie CAO’s toegepast, n.l.:

 • CAO voor Universitair Medische Centra: AMC en Academisch ziekenhuis Maastricht.
 • CAO voor verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg VVT: Cordaan en de RIVAS zorggroep.
 • CAO voor Ziekenhuizen: voor Albert Schweitzer ziekenhuis, Alysis zorggroep (Rijnstate), Diakonessenhuis, Erasmus Medisch Centrum, HAGA ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, MC Alkmaar, OLVG en Zorggroep Noorderbreedte.

Het onderzoek geeft van elk van deze instellingen:

 • de naam van de bestuursvoorzitter
 • zijn inkomen in de vorm van vast salaris, maar ook bonus, pensioenopbouw en overige inkomsten (onkostenvergoedingen en werkgeversbijdrage sociale lasten), resulterend in het totaal inkomen.