Wat is een beroepscode?

Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die bij de uitoefening van het beroep gehanteerd dienen te worden. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat wordt gedaan en nagelaten tegenover cliënten, collega’s en anderen. Een beroepscode is een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep.De beroepsgroep legt zichzelf regels op die als uitgangspunt dienen voor de groep zelf, maar ook cliënten kunnen zich hierop beroepen.

Waarom een beroepscode?
Een beroepscode maakt duidelijk wat er van de beroepsgroep verwacht kan worden en geeft inzicht in de waarden en normen die binnen het beroep gehanteerd worden. Bovendien levert de beroepscode een bijdrage aan kwaliteitszorg; het gaat immers om het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Een code heeft een functie in het voorkomen van ongewenste gedragingen van beroepsgenoten, die het aanzien van het beroep kunnen schaden. Voor leerling-beroepsbeoefenaren kan de code een hulpmiddel zijn bij de afweging het beroep te kiezen.

Voor wie geldt de beroepscode?
Waar in een tekst van de beroepscode wordt gesproken over verpleegkundige of verzorgende worden (ook) de ziekenverzorgende, verpleegkundige, verpleger/ verpleegster, ambulancehulpverlener, kraamverzorgende, gezinsverzorgende, lichamelijk gehandicaptenverzorgende en bejaardenverzorgende, alsmede de helpende bedoeld. Veelal wordt als ‘verzamelnaam’ de term verpleegkundige/ verzorgende gebruikt. Ook zij die nog in opleiding zijn, wordt aanbevolen zich aan een beroepscode te houden.