Wat is FUWA?

 

Functiewaardering (FuWa) vindt zijn oorsprong in de jaren van de naoorlogse wederopbouw. In die jaren maakte de economie een enorme groei door. Nieuwe methoden werden ingevoerd om de productiviteit te verhogen. Deze ontwikkeling leidde tot een grote verscheidenheid in nieuwe functies, waarvan de verhouding in onderlinge waarden niet duidelijk was. Dit leidde tot de behoefte – zowel bij werkgevers als bij vakbonden – functies in onderlinge samenhang systematisch te waarderen en te rangordenen. Functiewaardering is het volgens een bepaalde methodiek het waarderen en vervolgens rangordenen van functies. Voor functiewaardering in deze zin is een aantal methodieken beschikbaar, waarvan wij twee basismethoden noemen:

  • Functies worden geordend door ze twee aan twee te vergelijken met elkaar (zoals in een competitiesysteem).
  • Functies worden geanalyseerd en met behulp van een ‘meetlat’ punten toegekend. Bij deze ‘analytische puntenmethodes’ is het van belang welke aspecten in een functie wel en welke niet worden gewogen, daarnaast is het van belang op welke wijze de te waarderen aspecten worden gewogen.

Relatie functiewaardering – salaris Aangezien functiewaarderingssystemen nagenoeg altijd worden gehanteerd om een salarisbeleid op te baseren, is een wijd verbreid misverstand dat functiewaardering het salaris van de werknemers bepaalt. Hoewel er in de praktijk een relatie is tussen de functiezwaarte en het salaris, is het voor de duidelijkheid goed een en ander scherp af te bakenen. Aan de hand van functiewaardering wordt de zwaarte van functies bepaald, om ze vervolgens te ordenen. Dit ordenen kan in één blok waarbij de functies van laag tot hoog of andersom worden geplaatst. Om dit geheel hanteerbaar te maken worden de functies ingedeeld in klassen of groepen. De schier eindeloze rij functies wordt in een aantal stukken geknipt. De keuze voor het aantal klassen of groepen en de vaststelling van de klassen- of groepsgrenzen zijn beleidskeuzes. Deze beleidskeuzes hebben geen directe relatie met functiewaardering. Met andere woorden: uit functiewaardering volgt slechts de volledige rij functies en niet de indeling in klassen/groepen.
Daar waar sprake is van een salarisbeleid voor een grote groep werknemers moeten in het CAO-overleg beleidskeuzes worden gemaakt, zoals: