Welke trends zien de beroepsbeoefenaren?

V&V 2020 heeft de trends in beeld gebracht die bepalend zijn voor de zorgvragen in 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van de deskundige inbreng van veel beroepsbeoefenaren en van de resultaten van twee onderzoeken  (zie artikel: Twee voorbereidende studies).

Ruim 900 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten deelden hun ervaringen en verwachtingen voor de toekomst met V&V 2020. Per beroepsgroep zijn de verslagen gebundeld en gebruikt bij de ontwikkeling van de beroepsprofielen. Hieronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste punten per beroepsgroep.

Verzorgenden

Vraag- en mensgerichte zorg
Het zorgleefplan is een goed instrument bij het bepalen van de zorg. Managers mogen beter geïnformeerd zijn over wat er nodig is op de werkvloer, zij zouden vaker een kijkje op de afdeling moeten nemen.

Schaarste in de zorg
Verzorgenden zijn zich goed bewust van de kosten van de zorg. De Zorgzwaarte Pakketten intramuraal en indicaties extramuraal bieden een handvat, maar verzorgenden zouden graag willen dat hun kennis meer wordt gebruikt bij de indicatiestelling. In de thuiszorg wordt de bedrijfsvoering te veel de persoonlijke verantwoordelijkheid van de verzorgenden: telefo-nische overdracht, bijwerken van het zorgleefplan, rooster/planning, reistijd en overleg vindt vaak plaats in eigen – onbetaalde – tijd.

Dalend opleidingsniveau
Er is een sterke daling van het gemiddelde opleidingsniveau: in veel zorgorganisaties is inmiddels 20 procent gediplomeerd verzorgende en 80 procent helpenden/leerlingver-zorgenden. Voor de verzorgende betekent dat een te zware verantwoordelijkheid, geen mogelijkheid voor ruggespraak. Daarnaast draagt de verzorgende nu veelal ook de verantwoordelijkheid voor helpenden en leerlingen. Haar rol verschuift van zorginhoudelijk en cliëntgebonden naar coachend, adviserend en het voornamelijk uitvoeren van verpleegtechnische handelingen.