Werknemersenquête arbeidsomstandigheden 2015

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners in zorg en welzijn via de arbeidsmarktfondsen (zie artikel “Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn“).
Het programma heeft tot doel te voorzien in betrouwbare informatie over de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Zorg.
Eén van de onderdelen van het onderzoeksprogramma is het periodiek enquêteren van werknemers in de zorg. De werknemersenquêtes leveren informatie, die niet via bestaande bronnen te achterhalen is.
In november 2015 werden de resultaten gepubliceerd van de werknemersenquête die in de periode van 26 mei tot en met 27 juli 2015 is uitgevoerd. Deze enquête levert informatie op over hoe werknemers aankijken tegen het werk, wat hun werkbeleving is, hun inzetbaarheid, ontwikkelmogelijkheden en in hoeverre de thuissituatie te combineren valt met werk. Wij geven uitsluitend de onderzoeksresultaten uit de 5 grote zorgsectoren.
 
In de enquête wordt ingegaan op vele aspecten van het personeelsbeleid.
In dit artikel geven wij een samenvatting van 3 geselecteerde aspecten, die direct de arbeidsomstandigheden van de werknemer beïnvloeden, n.l.:

  • werkdruk
  • agressie en geweld,
  • scholing en loopbaan.

Wij geven daarbij de resultaten (in percentages) van de enquête uitgesplitst over 5 grote zorgsectoren:

  • Algemene Ziekenhuizen (ZH),
  • Universitair Medische Centra (UMC’s),
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
  • Verzorging- en Verpleeghuizen en Thuiszorg (VVT) en
  • Gehandicaptenzorg (GHZ).

De huisartsenzorg nemen wij niet mee.
Wel moet worden opgemerkt, dat de antwoorden van de werknemers in deze sector in het algemeen significant positiever zijn dan gemiddeld.