Wet Normering Topinkomens (WNT)

In januari 2011 stuurde het kabinet een wetsvoorstel voor de normering van de beloningen van de top in de (semi)publieke sector naar de Tweede Kamer, nl. de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector (WNT).

Het wetsvoorstel is gebaseerd op de zeven voorafgaande adviezen van de Commissie Dijkstal, met afbakening, drie beloningsregimes en een uitgebreide opsomming van alle onder deze wet vallende publieke en semipublieke sectoren. (Zie “Jaarboek Werknemers in de Zorg”, edities 2009 en 2010.)

In het wetsvoorstel wordt de normering van de topbeloningen geregeld door middel van drie regimes, nl.:

  • In het eerste regime mag de beloning van bestuurders en hoogste leidinggevenden niet uitstijgen boven een beloningsmaximum, gebaseerd op 130 procent van het bruto salaris van een minister (€ 187.340.—plus onkosten en pensioenbijdrage, samen € 228.599,–). Dit regime geldt o.a. voor instellingen in de zorg, het onderwijs, de publieke omroep en woningbouwcorporaties.
  • In het tweede regime mag de beloning niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld.
  • Het derde regime houdt in, dat het kabinet de beloning niet normeert. Dit geldt o.a. voor de zorgverzekeraars.

De WNT werd 13 november 2012 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet trad op 1 januari 2013 in werking. De WNT voorziet in een overgangsregeling, waarin bestaande salarisafspraken gedurende 4 jaar na 7 december 2011 (wet passeerde toen de Eerste Kamer) worden gerespecteerd en vervolgens in 3 jaar worden afgebouwd tot de voor de sector gestelde norm. Wijzigingen en nieuwe arbeidsovereenkomsten overeengekomen na inwerkingtreding van de wet vallen niet onder het overgangsrecht, d.w.z. dat nieuwe topfunctionarissen (directies) na 1 januari 2013 direct onder de WNT vallen.

Daar de zorg onder het eerste regime valt, zal de beloning(sregeling) met maximum voor topfunctionarissen (directies) in de zorg worden vastgesteld door de minster van VWS. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is afgesproken, dat het beloningsmaximum in de wet zal worden gebaseerd op 100% van het bruto-salaris van een minister.

De betrokken minister – Plasterk van Binnenlandse Zaken – kondigde tijdens de behandeling van de WNT in de Eerste Kamer aan, dat het kabinet komt met een nieuwe wet, waarin de 100%-norm is opgenomen. in die wet zal ook de groep, die onder de wet valt, worden uitgebreid: niet alleen bestuurders, maar alle functionarissen vallen er onder.