Wijziging WOR 2013

Op 24 juni 2013 nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) aan. Het wetsvoorstel heeft onder meer betrekking op een nieuw scholingssysteem voor ondememingsraadleden. Daarnaast wordt geregeld het vervallen van de verplichte bemiddelingsprocedure bij de bedrijfscommissie en de registratietaak van de bedrijfscommissie. De SER krijgt een bijzondere taak bij de bevordering van de medezeggenschap. De wijzigingen in het systeem van scholing en vorming van OR-leden zijn gebaseerd op het SER-advies “Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad” van maart 2011, Met ingang van 1 januari 2013 verstrekt de SER geen geiden meer aan het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) voor bijdragen aan opleidingskosten. Het GBIO wordt opgeheven.

Scholingssystematiek
De nieuwe systematiek omvat – samengevat – de volgende elementen:

  • De werkgever krijgt in het nieuwe stelsel de expliciete wettelijke plicht om de scholing en vorming van leden van ondernemingsraden te betalen. De OR kan in beginsel en binnen het redelijke zelf bepalen hoe de dagen die hij nodig acht voor scholing en vorming worden ingevuld.
  • Om te bepalen wat redelijke kosten zijn voor kwalitatief goede cursussen stelt de SER jaarlijks zgn. richtbedragen vast voor OR-cursussen. Opleidingsinstituten kunnen van een speciaal daarvoor op te richten stichting (de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden; SCOOR) een certificaat krijgen indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Vragen of geschillen over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht kunnen door de ondernemer en/of OR worden voorgelegd aan de bedrijfscommissie waaronder de onderneming valt. De bedrijfscommissies stellen daarvoor een speciale scholingskamer in en er geldt een speciale (verkorte) procedure voor de behandeling van de vragen en geschillen.
  • De SER heeft in juni 2012 een speciale commissie opgericht, de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM), die als algemene taak heeft om de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen. Onderdeel van die taak is het bevorderen van scholing van OR-leden. De CBM heeft in december 2012 een Aanbeveling uitgebracht. Daarin beveelt de CBM onder meer aan om binnen een onderneming overleg te voeren over een scholingsplan, daarbij te kiezen voor een opleidingsinstituut met een certificaat en gebruik te maken van de richtbedragen van de SER. Ook beveelt de CBM aan om eventuele geschillen voor te leggen aan de bedrijfscommissie.